ድህሪ ጀርመን ምእታውኩም

ከማኻትኩም ብዙሓት ካልኦት ሰባት ካብ ግፍዕን ብረታዊ ግጭትን ከምልጡ ናብ ሃምቡርግ ይመጹ እዮም 

ማእከላዊ ቀዳማይ ምዝገባ

ኣብ ሃምቡርግ ድሕሪ ምብጻሕኩም ከም ዝበጻሕኩም መረጋገጺ ከምኡውን መዕረፊ ቦታ ኣብ Zentralen Erstaufnahme (ZEA) ኣብ Bargkoppelweg 66a ወይ Bargkoppelstieg 10-14. ኣብዚ ትምዝገቡ ሕክምናዊ መርመራ ይግበረልኩም ንዑቕባ ክኣ ተመልክቱ ኣብ ሃምቡርግ ዲኹም ክትጸንሑ ወይስ ናብ ካልእ ናይ ጀርመን ክፍለምምሕዳር ክትሰጋገሩ ብቕልጡፍ ክትፈልጡ ኢኹም 

ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ናብ ካልእ ፈለማዊ ማእከል መቐበሊ ክትውሰዱ ኢኹም። መንበሪ ብሓፈሽኡ ኣብ ናይ ኮንተይነር ገዛውቲ እዩ። ኣብ እዋን ናይ ፈለማ መስርሕ ምቕባል፡ ምስ ካልኦት ስደተኛታት ኢኹም ትቕመጡ፡ መውዕሎ ገንዘብን ዘይገንዘባዊ-ሓገዛትን (ከም መግቢ፡ ክዳውንቲ፡ ወዘተ.) ይውሃበኩም ከምኡ’ውን ሕክምናዊ ክንክን ትረኽቡ። ኣብቲ ቦታ፡ መእለዪ ህጻናትን መምሃሪ ክፍሊታትን እውን ኣለው። 

ንዑቕባ ተመልክቱ እንተዳ ኣለኹም፡ መጀመርታ ኣብ ፈለማዊ ማእከል መቐበሊ ክትቅመጡ ኣለኩም (ብሓፈሻኡ እንተበዝሐ ን6 ኣዋርሕ)። 

ህዝባዊ ካልኣዊ መንበሪ ገዛውቲ 

ዑቕባ ንዝግብኦም ሰባት ከምኡ’ውን ተቐባልነት ንዝረኸቡ ስደተኛታትን ዝኸውን እኹል ገዛ ብቕልጡፍ ስለዝይርከብ፡ ምስ ካልኦት ስደተኛታት ኣብ ካልኣዊ መንበሪ ገዛውቲ ክትነብሩ ኢኹም። ገዝኦም ዝሰኣኑ ነበርቲ ሃምቡርግ’ውን መጀመርታ ኣብ ህዝባዊ መንበሪ ገዛውቲ እዮም ዝቕመጡ። 

እዞም መንበሪ እዚኣቶም፡ ኮንተይነራት፡ ፕረፋብ ዝዓይነቶም ኣባይቲ፡ ኣዳራሻት፡ ከምኡ’ውን ቀወምቲ መንበሪታት ተጠቓልሉ።ኣባላት ሓንቲ ስድራ ዝኾኑ (ከምኡ’ውን መጻምድቲ) ብሓንሳብ ይነብሩ፡ እንተተኻኢሉ። 

 

ናይ ግቡእ ባብ ቅርጺ ዘለዎ መንበሪ’ውን ኣሎ፦ ሽዱሽተ ሰባት ፍሪጅ፡ ምድጃ፡ ባኞን ሽንቲ-ቤትን ኣብ ዘለዎ ሰለስተ ክፍሊታት ይነብሩ፡ እቶም ንበይኖም ዝተሰደዱ ነቶም ክፍሊታት ተሻሪኾም (ሼር ገይሮም) ይቕመጡዎም፡ ኣብ ባብ ተሻሪኽካ ከም ምንባር ማለት’ዩ። ካልኣዊ መንበሪ፡ ካብ ናይ ዝቐደሙ ቁሩብ ዝሓሸ ናይ ብሑትነት (privacy) ዕድል ይህብ፡ ብተወሳኺ ክኣ ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት ብቐረባ ይርከቦ፡ ከምኡ’ውን ጐረባብትን ወለንታውያንን ናይ ምርኻብ ዕድል። 

ኣብዚ ካልኣዊ መንበሪ ኣብ ትጸንሑሉ እዋን ባዕልኹም ዕዳጋኹም ትገብሩን ናይ ገዛኹም ትኣልዩን። ህጻናትን በጽሒታትን ናብ መውዓሊ ህጻናት ወይ ቤት ትምህርቲ ይኸዱ፡ ዓበይቲ ክኣ ናይ ቋንቋ ጀርመንን ናይ ውህደትን ኮርሳት ይወስዱ። 

እቶም ኣብ እትነብሩሉ ቦታ ዘለዉ Sozialmanagement (ማሕበራዊ ምሕደራ) እቲ ቅኑዕ ቤት-ጽሕፈትን እትውከሱዎ ሰብን ይህበኩም። መብዛሕትኡ ግዜ፡ እናተሓጐሱ ናብቲ ቤት ጽሕፈት ምሳኻትኩም ክመጽኡን ክሕግዝኹምን ምስ ዝኽእሉ ወለንተኛታትን ጐረባብትን ምርኻብ’ውን ኣሎ። 

ኣብ መነበሪኹም ዝኾነ ጸገም እንተድኣ ኣጋጢሙ፡ ብኽብረትኩም ን Sozialmanagement ሓብሩ። 

ናብ ናይ ግልኹም ገዛ ምግዓዝ 

ናይ ዑቕባ መሰል ዘሎኩም ወይ ከም ስደተኛነት ተፈላጥነት ዝረኸብኩም (ብውሕዱ ናይ ሓደ ዓመት ፍቓድ መንበሪ ዘለኩም) ውልቀ-ሰባት እንትድኣ ኴንኩም፡ ከም ኩሎም ዜጋታት ጀርመን ኣብ ዕዳጋ ኣባይቲ ናይምስታፍ ዘይተደረተ ዕድል ይህልወኩም። 

እኹል ገንዘብ ክትረኽቡ ምስ ጀመርኩም – ማለት፡ ናይ ባዕልኹም ኣታዊ ክትረኽቡ ምስጀመርኩም – ክራይ ናይ እትነብሩሉ ባብ ወይ ክፍሊ ምኽፋል ናትኩም ሓላፍነት ይኸውን። 

ኣታዊ ዘየብልኩም እንተድኣ ኰይኑ፡ ንዕለታዊ መነባበሪኹምን ንኽራይን ማሕበራዊ ሓገዝ ንምርካብ ናብ Jobcenter team.arbeit. hamburg ወይ ኣብ Fachamt für Grundsicherung und Soziales (ቤት ጽሕፈት መሰረታዊ ደገፋትን ማሕበራዊ ጒዳያትን) ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ክጸድቀልኩም እንተኾይኑ፡ እቲ ክትካረዩዎ እትደልዩ ባብ ኣዝዩ ዓቢ ወይ ኣዝዩ ክቡር ክኸውን የብሉን። ምስ ጸደቐልኩም፡ ህሉው ደረት ናይ ክራይ ዋጋ ክትሕልዉ ኣለኩም። ብዛዕባ’ዚ ኣብዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፦ https://goo.gl/rfXNHR 

ሓደ-ሓደ ግዜ Aufenthaltsgestattung ወይ ክኣ Duldung ንዘለዎም ስደተኛታት ክራይ ይኽፈለሎም እዩ። ነዚ ዝምልከቲ ውሱናት መምርሒታት ኣለዉ። እቲ ናትኩም ጒዳይ (ኬዝ) ዘሳልጠልኩም ሰብ ኩሉ ክገልጸልኩም እዩ። 

እቲ ዘቕረብኩሞ መመልከቲ እንተድኣ ተነጺጉ፡ መንጸጊኡ ምኽንያት ብጽሑፍ ክውሃበኩም ምሕታት ዝበለጸ እዩ። 

ናይ ነባሪነት ሕቶኹም ድሕሪ ምጽዳቑ’ውን ኣብቲ መስርሕ ሕቶ ዑቕባኹም ዝተኻየደሉ ክፍለ-ምምሕዳር (ንኣብነት፡ ኣብ ሃምቡርግ)) ንሰለስተ ዓመታት ምንባር ክትቅጽሉ ኣለኩም። እዚ ግዴታ እዚ፡ እቶም ካልኦት ኣማራጺ ቦታታት ንውህደት ብዝምልከት ገለ ረብሓ ዘበርክቱ እንተድኣ ኮይንም ሕድገት ክግበር ተኽእሎ ኣሎ። እንደገና፡ እቲ ነቲ ጒዳይኩም ዘሳልጠልኩም ሰብ ብዛዕባ’ዚ ክገልጸልኩም ይኽእል’ዩ።

መንበሪ ገዛ ምርካብ 

ባብ ንምርካብ ቀዳማይ ክትውከሱዎም ዘለኩም Sozialmanagement እዮም ንሳቶም ኣድራሻታት ምኽሪታት መምርሒታት ከምኡውን እቶም ዘድልዩ ስጒሚታት ከርእዩኹም ናይ ዝኽእሉ ወለንተኛታት ሰፊሕ መርበብ ብምሃብ ይሕግዙኹም 

ብሓፈሻ ናይ መጀመርታ ስጒምቲ ናብ Fachstellen für Wohnungsnotfälle (ቤት ጽሕፈት ናይ ህጹጽ መንበሪ ገዛ)ምኻድ እዩ ገለ ንምጥቃስ እዚ ቤት ጽሕፈት እዚ መንበሪ ንዘይብሎም ሰባት ብመንግስቲ ዝምወል መንበሪኣብ ናይ ብሕቲ ኣባይቲ ይህብ እዚ ብዘይካ መንበሪ ንዘይብሎም ዜጋታት ሃምቡር ናይ ዑቕባ መሰል ንዘለዎም ከምኡውን ከም ስደታኛነት ተፈላጥነት ረኺቦም ብሩህ ናይ ቀዋሚ ነባርነት ተስፋ ዘለዎምን የጠቓልል ኣብ እዋን ውልቃዊ ምኽሪ እቲ ቤት ጽሕፈት ምሳኻትኩም ብሓባር ናይ ሓገዝ መደብ ብምሕንጻጽ መንበሪ ገዛ ኣብ ምድላይ ሓገዝ የበርክተልኩም እዚ ብዘይክፍሊት Dringlichkeitsbestätigung ምሃብ የጠቓልል እዚ መንበሪ ገዛ ክትደልዩ ከለኹም ናይ ብልጫ ውሕስነት ይህበኩም  

ብሕታዊ መንበሪ ገዛ 

ተቐባልነት ምስረኸብኩም፡ ባዕልኹም’ውን ባብ ክትደልዩ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡ ንምግባር፡ ኦንላይን ፖርታል ወይ ኣገልግሎት መንጎኛነት ናይ ሃምቡርግ ትካላት ክትጥቀሙ ትኽእሉ። 

ኦንላይን ፖርታል ምስ እትጥቀሙ፡ ነቶም ኣካረይት ብቐጥታ ተረኽቡዎም። ኣብ ቀዳማይ ርክብ፡ ሓጺር ጠለብ ምቕራብ እኹል እዩ። ሓደ ኣብነት ኣብዚ እንሃለ፦ 

ዝኸበርኩም/ክን ጐይታይ ወይ እምበይተይ፡ 

ነዚ ባብ (ፍላት) ክካረዮ ድሌት ኣሎኒ። ነቲ ቦታ መዓስ ክርእዮ እኽእል? ብኽብረትኩም/ክን ሓብሩ/ራኒ። 

ምስ ኣኽብሮት፡ 

ስማን ስም ኣቦን (last name) 

ቅድሙ ነቲ ቦታ ክትርእዩዎ ምኻድኩም ዝርዝር ናይ ክትማልኡዎም ዘድሊ ዶክመንትታት ሕተቱዎም ባብ ባዕልኹም ክትደልዩ ከለኹም ደረት ዋጋ ናይ ክራይ ምኽባርኩም ኣረጋግጹ ምስ ኣካረይቲ ኣብ ስምምዕ ምስ በጻሕኩም መረጋገጺ ወረቐት ክህቡኹም ሕተቱዎም ነቲ መረጋገጺ ሒዝኩም ናብ ማእከል ስራሕ (job centre) ኪዱ ኣብኡ እቶም ዝድልዩ ኲነታት ከምዝተማልኡ ኣረጋጊጾም ካልእ ንኣካራዪ ዝውሃብ መረጋገጺ ክህቡኹም እዮም እዚ ንስካትኩም ምስ ኣካራዪ/ ውዕል ክራይ ክትፍጽሙ የኽእለኩም ድሕሪኡ ኣካራዪ/ መፍትሕ /ተረክበኩም 

ኣገልግሎት መንጎኝነት ሃምቡርግ: 

Wohnbrücke Hamburg: http://www.wohnbrücke.de 

Flüchtlinge Willkommen: http://www.fluechtlinge-willkommen.de 

Fördern und Wohnen: https://goo.gl/kXe5tN 

 

ንመዓልታዊ ሂወት ዝምልከቱ ሕቶታት ኣብ ምምላስ ክሕግዝ ዝኽእል፡ ከላይ’ውን ምስ ሰበ-ስልጣናት ንዝግበር ርክብ ዝጠቅምን ንትካላዊ ጸገማት ዝምልከትን ሓበሬታ ከህብ ዝኽእል “Ankommen” ዝብሃል ኣፕ(ሊከሽን)’ውን ኣሎ፦ https://goo.gl/gmDED7 

Dialogforum Wohnen ክኣ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓፈሻዊ ሓበሬታን ብተደጋጋሚ ናይ ዝሕተቱ ሕቶታትን መልሲ የቕርብ:- https://goo.gl/4ZHtFM 

Immonet: https://goo.gl/hFfjbo 

Immowelt: https://goo.gl/fyRQrZ 

wg-gesucht: https://goo.gl/Q6TU8n 

Die Insel hilft: http://fluechtlingshilfe.org/wohnungssuche-in-hamburg/ 

ብዛዕባ ክራይ ኣብ ጀርመን ክትፈልጡዎ ዘለኩም ኩሉ 

1. ክራይ እንታይ ማለት እዩ? 

ንሓደ መንበሪ ቦታ ንዝተወሰነ ንውሓት እዋን እንተድኣ ሰፊርኩሞ፡ ንስኻትኩም ተኻረይቲ ናይቲ መንበሪ ንሱ ኢኹም። እቲ ምስኡ ውዕል ክራይ ዝተኣታተኹሞ ሰብ፡ ንሱ እዩ ኣካራዪ።  

ሓደ ክፍሊ ወይ ባብ ተኻሪኹም ማለት ክሳብ እቲ ውዕልኩም ዘብቅዓሉ እዋን ክትጥቀሙሉ መሰል ኣለኩም ማለት’ዩ። ግን፡ እቲ ክፍሊ ወይ ባብ ናትኩም ኣይኮነን። ስለዚ፡ ጥቕሊልኩም ቅድሚ ምእታውኩም ሕጊታት/መምርሒታት ናይቲ ገዛን ከም ተኻራዪ መጠን ዝህልዉኹም ሓላፍነታትን ከተጽንዑ ኣለኩም። እዚ፡ ንመመቚ ዝምልከቱ ጠለባት ከምኡ’ውን ኣብቲ ኣፓርታማ ለውጢ ንምግባር ወይ ምሕዳስ ዝምልከቱ እገዳታት የጠቓልል።  

ግን፡ ንስኻትኩም’ውን ከም ተኻረይቲ መጠን መሰላት ኣለዉኹም። ውዕል ክራይ ክሳብ ዘብቅዓሉ እዋን፡ ኣካራዪ ብናትኩም ፍቓድ ጥራሕ እዩ ናብቲ ባብ ክኣቱ ዝኽእል፡ ብዘይካ ኣብ ፍሉይ ኲነታት። 

 

2. ኣቓልቦ ክገብረሎም ዘሎኒ ነገራት እንታይ እዮም? 

ውዕል ኣብ እትፍጽሙሉ እዋን፡ እቲ ክራይ ግዝያዊ ምዃኑን ዘይምዃኑን፡ ማለት፡ እቲ ክራይ ዘብቅዓሉ ውሱን ዕለት ኣሎዎዶ ወይስ የብሉን ኣረጋግጹ። ብተወሳኺ፡ እቲ ባብ ዝኾኑ ኣቀዲሞም ዝነበሩ ኣበራት/ጒድለታት ከይህሉዎዎ ፈትሹ፡ ዳሕራይ ምእንቲ ብኣኣቶም ተሓተትቲ ከይትኾኑ።  

ነቲ ክራይ ከተቋርጹዎ እንተድኣ ደሊኹም፡ ንኣካራዪ ብጽሑፍ ምልክታ ከተቕርቡ ኣለኩም። 

3. ኣገደስቲ ቃላት/ሓረጋት 

ክራይ:- ብውዕል ብምእታው ንሓደ ናይ መንበሪ ቦታ ንዝተወሰነ ንውሓት-እዋን ምጥቃም (ክራይ ዝብል ቃል፡ ተኻራያይ ናይዚ ምጥቃም’ዚ ንኣካራዪ ዝኸፍሎ ገንዘብ ማለት’ውን እዩ)። 

ተካራዪ:- ንሓደ መንበሪ ቦታ ብውዕል ብዝተወሰነ መሰረት ክጥቀመሉ መሰል ዘለዎ ውልቀሰብ። ተኻራያይ ንቲ መንበሪ ቦታ ክሳብ እቲ መጠነ-ንውሓት እዋን ናይ ክራይ ክቕመጦ ይኽእል፡ ግን ኣይውንኖን እዩ። 

 

ኣካራዪ:- ብሓፈሽኡ፡ ወናኒ ናይቲ መንበሪ ቦታ። ምስ ኣካራዪ ውዕል ትኣትዉ ንሱ/ሳ ክኣ ኣብቲ ኣፓርታማ ክትነብሩ ይፈቕዱልኩም። ነቲ ባብ ዝኾነ ጸገም ወይ ኣበር እንተድኣ ኣጋጢሙዎ፡ ክትውከሱዎ ዘለኩም ክኣ ኣካራዪ እዩ። 

ውዕል:- ናይ ክራይ ስምምዕ፡ ነቲ ባብ ክትጥቀመሉ ስልጣን ዝህበኩም ውዕል እዩ። እቲ ውዕል፡ ንስኻትኩም ከም ተኻረይቲ ክራይ ክትከፍሉ፡ ኣካራዪ ክኣ ንቲ ባብ ክትጥቀሙሉ ክህበኩም ምዃኑ የመልክት።  

ናይ ድሩት-እዋን ውዕል:- ክራይ ዘብቅዓሉ ውሱን ዕለት ዝጠቅስ ውዕል ክራይ። 

ምቊራጽ ውዕል፦ ካብቲ መንበሪ ጠቕሊልኩም ክትወጹ እንተድኣ ወሲንኩም፡ ነቲ ዝነበረ ናይ ክራይ ውዕል ብጽሑፍ ከተቋርጹዎ ኣሎኩም። ምቊራጽ ማለት ነቲ ኣካራዪ ብጽሑፍ ጌርካ ብዛዕባ’ዚ ውዕል ናይ ምስራዝ ውሳነ ተፍልጦ ማለት’ዩ። 

Print Friendly, PDF & Email