እንተድኣ ሓሚምኩም ወይ ጽቡቕ ዘይተሰማዓኩም፡ ናብ ሓኪም ኬድኩም ተራኣዩ። ሕማም ኣብ ውጽኢት ሕቶ ዕቚባኹም ጽልዋ የብሉን።

ኣብ ሃገረ ጀርመን፡ ሓካይም ምስጢር ናይ ምዕቃብ ግዴታ ኣሎዎም፡ ሓበሬታ ብዛዕባኹም ብሓፈሻ ክኣ ንኻልእ ካብ ምክፋል እጉዳት እዮም።

Coronavirus

Here you can find current information on the coronavirus: 

Here you can find information for Hamburg: 

ሓገዝ ኣብ ግዜ ሕማም

ሕክምናዊ ምኽሪ ካብ Erstaufnahme (EA) ክትረኽቡ ትኽእሉ። ኣብኡ ብናጻ ክትሕከሙ ኢኹም፡ ኣድላዩ እንተኾይኑ ክኣ መወከሲ (ሪፈራል) ክወሃበኩም እዩ።

ሓተትቲ ዑቕባ ኣብ ሃምቡርግ ብ AOK Bremen/Bremerhaven ኢንሹራንስ ኣሎዎም። ባዕልኹም ምምዝጋብ ኣየድልየኩምን እዩ፡ ኣባላት EA ባዕሎም ክገብሩዎ እዮም።

ኣብ EA፡ “ናብ ታረኛ ሓኪም ዝቐርብ ወረቐት ምስክር” ክትውሃቡ ኢኹም፡ ድሕሪኡ ክኣ ኤለክትሮኒካዊ ካርድ ሕክምና (eGK)። ነቲ ወረቐት ወይ ካርድ ሒዝኩም ናብቲ ሓኩም ትኸዱ። ሕክምና ብሓፈሻ ብናጻ እዩ ዝውሃብ።

እንተድኣ ሕክምናዊ ረድኤት ዘድልየኩም ኮይኑ ግን ምስ AOK ገና ዘይተመስገብኩም ኴንኩም፡ ኣባላት EA ኣብ ክንዳኹም ቅጥዒ (ፎርም) ክመልኡልኩም ይኽእሉ እዮም። እዚ ቅጥዒ እዚ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ናብ ሓኪም፡ ኣገልግሎት ህጹጽ-ኩነታት፡ ወይ ሆስፒታል ክትከዱ የኽእለኩም። https://goo.gl/AAJshc

ክሳብ ናይ ዑቕባ ሕቶኹም ቅቡል ዝኸውን ወይ ተነጺጉ ካብዚ ሃገር ትወጹ፡ ናይ AOK Bremen/Bremerhaven ኢንሹራንስ ይህልወኩም። ናይ ዑቕባ ሕቶኹም ተቐባልነት ምስረኸበ፡ ናይ ባዕልኹም ኢንሹራንስ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። https://goo.gl/r8bDM5

ሓኻይም

ኣብ ጀርመን ዝተፈላለዩ ዓይነት ሓካይም ኣለዉ። ናይ ስድራቤት ሓኪም፡ ጥዕናኹም ብሓፈሻ ይምልከቶ፤ ፔድያትሪሻን ኣብ ጥና ህጻናት የተኲር። ንኣስናንኩም ዝምልከት ጸገም እንተድኣ ኣለኩም ናብ ሓኪም ስኒ ኪዱ። ጋይናኮሎጂስት ብፍላይ ኣብ ንደቂ-ኣንስትዮ የተኲር፡ ንከላይ ኣብ እዋን ጥንሲ። ኣቐዲምኩም ቈጸራ ሓዙ!

ሓካይም ኣብዚ ክትደልዩ ትኽእሉ ኢኹም፦ www.kvhh.net

ቋንቋኹም ዝዛረቡ ሓካይም ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። እንተዘይኰይኑ፡ መብዛህትኦም ሓካይም እንግሊዝኛ ይዛረቡ እዮም። ጀርመንኛ ወይ እንግሊዝኛ ዘይትዛረቡ እንተድኣ ኴንኩም ተርጓሚ ከድልየኩም’ዩ፡ መብዛሕትኡ ግዜ።

ኣብያተ መድሃኒት

መድሃኒት ኣብ ቤት መሸጣ መድሃኒት (ፋርማሲ) ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ብዙሓት መድሃኒታት ናይ ሓኪም ወረቐት (ፕሪስክሪፕሽን) የድልዮም ንኽዕድጎም። ኣድለይቲ ዝብሃሉ መድሃኒታት መብዛሕትኡ ግዜ ብናጻ እዮም ዝወሃቡ ናይ ሓኪም ወረቐት እንተድኣ ኣሎኩም። ሓደ-ሓደ እዋን ግን ዝተወሰነ መጠን ክትከፍሉ ከድሊ ይኽእል’ዩ፡ ስለዚ ገለ ገንዘብ ተማልኡ። ኣብ እዋን ህጹጽ ኩነታት መድሃኒት ለይቲ ወይ ኣብ ቀዳመ-ሰንበት (ዊክ-ኢንድ) ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ሓኪም ወረቐት ዘየድልዮም ናውቲ ሕክምናዊ ረድኤት ከም ችሮቶ/ፕላስተር ክኣ ኣብ ቤት መሸጣ መድሃኒት ይርከቡ እዮም።

ቤት መሸጣ መድሃኒት ኣብዚ ክትደልዩ ትኽእሉ ኢኹም፦ www.aponet.de


ህጹጽ ኩነታት

ለይቲ፡ ቀዳመ-ሰንበት፡ ወይ እዋን በዓል እንተድኣ ሃሚምኩም ናብ Notfallpraxis(ናይ ህጹጽ ክሊኒክ) ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ንህጹጽ ረድኤት። ናብ ክሊኒክ ክትከዱ እንተዘይክኢልኩም እሞ ብቕጽበት ሕክምና ዘድልየኩም እንተኾይኑ ጥራሕ ንNotarzt (ናይ ህጹጽ ሓኪም) ተወከሱ። ህጹጽ ኲነታትን ሓደጋን ኣብ ዘጋጥመሉ መደቀሲ ክፍሊታት ሕክምና ክፉታት እዮም። ኣብኡ ናይ ምጽባይ ክህሉ ከምዝኽእል ትጽቢት ግበሩ።

 • ናይ ይርዳእታ ክሊኒክ ኣብ ፋርምሰን Notfallpraxis in Farmsen, Berner Heerweg 124 ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ 19 – 24 ፡ ረቡዕ 13 – 24 ፡ ቀዳም፡ ሰንበት ከምኡ ‘ውን ኣብ በዓላት 7 – 24 ክፉት እዩ።
 • ረዲኤት ሓደጋ ክሊኒክ ኣብ ኣልቶና Notfallpraxis in Altona, Stresemannstraße 54 ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ 19 – 24፡ ረቡዕ 13 – 24፡ ቀዳመ ሰንበትን በዓላትን 7 – 24
 • ረዳኢ ሓካም Notarzt +49 40 228022

ኣገልግሎት ህጹጽ ሕክምናዊ ንህጻናት ኣብዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፦

ቀዳመ-ሰንበትን በዓላትን ጥራሕ

 • Altoner Kinderkrankenhaus, Bleickenallee 38, ቀዳመ ሰንበትን በዓላትን 10 – 18 Uhr
 • Helios Mariahilf Klinik, Stader Straße 203c, ቀዳመ ሰንበትን በዓላትን 10 – 17
 • Asklepios Klinik Nord – Heidberg, Tangstedter Landstraße 400, ቀዳመ ሰንበትን በዓላትን 10 – 18
 • Kinderkrankenhaus Wilhemlstift, Liliencronstraße 130, ቀዳመ ሰንበትን በዓላትን 10 – 18

ህጹጽ ኲነታት ምስዘጋጥም ኣምቡላንስ ክትጽውዑ ትኽእሉ ኢኹም። ኣድራሻኹም፡ ንመን’ዩ ህጹጽ ኲነታት ኣጋጢሞዎን እንታይ ከምዝዀነ/ከምዘጋጥሞን ምሕባርኩም ኣረጋግጹ። ክትምልሱዎም ዘለኩም ዝኾኑ ሕቶታት ከይህሉዉ ተጸበዩ። መቚሰልቲ ንዘጋጠሞም ሰባት ዘለዉዎ ቦታ ብዘየገድስ ኣምቡላንስ መጺኣ ክትወስዶም’ያ።

 • ናይ ምድሕን ሓደጋ ቁጽሪ Rettungsdienst 112
ሕክምናዊ ረድኤት ብዘይ ወረቐት

ሰርቲፊኬት ወይ ካርድ መድሕን ጥዕና (ኢንሹራንስ) እንተድኣ ዘይብልኩም፡ ኣብ ማእከል ምኽሪ ሕክምናዊ ረድኤት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፤ ቋንቋ ጀርመን ወይ እንግሊዝኛ ዘይትዛረቡ እንተድኣ ኴንኩም ተርጓሚ ምሳኻትኩም ተማልኡ። ከም ሕጊ፡ ምኽሪ ብስመ-ስዉር (ብምስጢር) እዩ ዝካየድ።

 • Medibüro Hamburg, Hospitalstraße 109, +49 40 238558322, ሰኑይን ሓሙስን 15 – 17
 • Praxis ohne Grenzen, Bauerberg 10, +49 40 69455910, ረቡዕ 15 – 18
 • Migrantenmedizin Westend, Vogelhüttendeich 17, +49 40 75666401, ረቡዕ 9 – 13, ናይ ህጻናት መርመራ ነፍስ ወከፍ 2ን 4ን ረቡዕ ኣብ ወርሒ 16 – 18, ናይ ደቀንስትዮ ድማ ነፍስወከፍ 1ን 3ን ረቡዕ ኣብ ወርሒ 9 – 13።

ናይ ኣእምሮ በሰላን ኣእምሮኣዊ ጭንቀትን

ብዙሓት ሕማቕ ነገራት እንተድኣ ኣጋጥሞምኹም ነትሮም ወይ ርኢኹም ኔርኩም፡ እዞም ተመኲሮታት እዚኦም ምሳኻትኩም ክጸንሑን ክልውጡኹምን ይኽእሉ እዮም። ብሕማቕ ተዘክሮታት ወይ ሻቕሎቀት/ጭንቀት እንተድኣ ተዋሒጥኩም፡ ሕክምናዊ ረድኤት ሕተቱ። እዚ ንክኢላታት ፊዝዮቴራፒን ሓካይም ኣእምሮን (ሳይክያትሪስት) እዩ ዝምልከቶም። ንኸምዚኦም ዝበለ ሓደ፡ ሰርቲፊኬትኩም ወይ ናይ መድሕን-ጥዕና (ኢንሹራንስ) ካርድኹም ሒዝኩም ክትከዱዎም ትኽእሉ ኢኹም። ካልኦት ናይ ናጻ መደባት ኣለዉ፡ ብፍላይ ንህጻናት።

ብሓፈሽኡ፡ ኣገልግሎት ፊዝዮቴራቲ ብናጻ ኣይውሃብን’ዩ። ትካል መድሕን (ኢንሹራንስ) ንኸምዚ ዝኣመሰለ ንውሱናት ጒዳያት ጥራሕ እዩ ዝኸፍል፡ ስለዚ ንናይ ከምዚ ክፍሊት ክሽፈነልኩም እንተድኣ ደሊኹም ከተመልክቱ ኣለኩም።

ኣብዚ ዝስዕብ ብናጻ ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም (ዋላ’ውን ወረቐት እንተዘይብልኩም):-

 • haveno ማእከል ጥዕና St. Pauli, Seewartenstraße 10, +49 40 31793535.
  ብቋንቋኹም ጌርኩም መለእኽቲ ኣብ ተለፎን ስምኩምን ቁጽሪ ተለፎንኩምን ግደፉ። ዳሕራይ ደዊሎም ቆጸራ ክገብሩልኩም እዮም።
 • Lichtpunkt e.V., Ehrenbergstraße 69,
  ጸራ ብተለፎን +49 40 764 816 84 ወይ ብኢመይል info@lichtpunkt.org
 • SeeleFon (BKK ናይ ጸገማት ተለፎን): ናይ ተለፎን ምኽሪ ባዕልኻ ምሕጋዝ፡ +49 228 71002425 (ጀርመን፡ ዓረን፡ እንግሊዝኛ፡ ፈረንሳኛ), ሰኡይ ክሳብ ረቡዕ 10 – 12 ከምኡ ‘ውን 14 – 15

ካልኦት ናይ ናጻ መደባት ኣለዉ፡ ብፍላይ ንመንእሰያት ሓተትቲ ዑቕባ። ግዳያት ዘሰንብድ ተመኲሮታት ንዝኾኑ ህጻናትን መንእሰያትን ረድኤት ኣብዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ፦

 • Flüchtlingsambulanz für Kinder und Jugendliche des UKE, Martinistraße 52, +49 40 47193080, ሰኑይ ክሳብ ሓሙስ 9 – 12 ክምኡ ‘ውን 13 – 18, ዓርቢ 9 – 12 ከምኡ ‘ውን 13 – 16, ብተወሳኺ ‘ውን ኣብ ዝኾነ እዋን መለእኽቲ ኣብ ተለፎን ክትገድፉ ትኽእሉ ኢኹም!
 • Ankerland Trauma-Info-Telefon: 040 46 86 396 – 25/ 040 76 08 08 55. (ጀርመን ወይ እንግሊዝኛ) ናይ ሕሉፍ ተዘክሮ ማእከል ተራፒ Ankerland e.V.: Löwenstraße 60,
 • ኣገልጉሎት ምኽሪ ስነ-የእምሮ ንስደተኛታት ብ Diakonie Hamburg, Königstraße 54, ቆጸራ ብተለፎን +49 40 30620-361 ወይ ብኢመይል ellinghaus@diakonie-hamburg.de; ብቋንቋ: ጀርመን፡እንግሊዝኛ ኣድላይነት ምስ ዝህልው ድማ ኣተርጎምቲ ይዳለዉ እዮም።
ጐነጽ/ዓመጽ

ዝኮነ ሰብ ክጐድኣኩም መሰል የብሉን። ኣብ ሃገረ ጀርመን ከምኡ ምግባር መቕጻዕቲ ዘስዕብ ገበን እዩ። ንፓሊስ ወይ ማእከል ምኽሪ ሓብሩ (ስምኩም ከይጠቐስኩምን ብምስጢርን)።

ስድራቤታዊ ጐንጽ/ዓመጽ ኣባላት ስድራኹም’ውን እንተዀኑ ብጐነጽ ክጐድኡኹም ወይ ከፈራርሑኹም መሰል የብሎምን።

ጾታዊ ዓመጽ ንኻልኦት ሰባት ናብ ጾታዊ ተግባራት ምግዳድ ወይ ከተሸግሮም ኣንጻር ሕጊ እዩ።

ገለ ካብ ማእከላት ምኽሪ ኣብዚ እነሃለዋ፡-

ገለ ካብ ማእከላት ምኽሪ ኣብዚ እነሃለዋ፡- 

 • SAVIA – Steps against violence, +49 40 350177253, ካብ ሰኑይ ክሳብ ረቡዕ 14 – 16, ሓሙስን ዓርብን 10 – 12 ተወሰኽቲ ሓበሬታታት ኣብዚ ትረኽቡ: http://www.hamburg.de/savia
  ንደቀንስትዮን ንደቂ ተባዕትዮን ብጾታዊ ማህረምቲ ወይ ብሰንኪ ኣንፈት ስጋዊ ርክብ ዝኽሰት ማህረምቲ ኣብ መዓስከራት ወኪላት ኣለኡ።
 • ናይ ሓገዝ ተለፎን ማህረምቲ ንደቀንስትዮ ዝምልከት, +49 8000 116016, እቶም ሰራሕተኛታት ተወሰኽቲ ቋንቋታት ከም ዓረብ፡ ፐርሽያን እንግሊዝን ይዛረቡ። እቲ ምኽሪ ዋላ እውን ብኢመይልን ቻትን ይትግበር እዩ። እዚ ናይ ሓገዝ ተለፎን ብዘይ ገለ ጸገም ክግበር ይከኣል እዩ። ካልኦት ተወሰኽቲ ሓበሬታታት ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ኣብዚ ኣለኩም:
  www.hilfetelefon.de
 • ኣብ ናይ ሃምቡርግ Frauenhäusern (መዕቈቢ ደቂ-ኣንስትዮ) እውን ዑቕባ ምሕታት ይከኣል’ዩ: www.hamburgerfrauenhaeuser.de; emergency number: +49 40 – 8000 4 1000

Last Updated: 20.09.2018

Print Friendly, PDF & Email