ናይ BAMF ናይ ምውህሃድ ትምህርቲ

ናይ ምውህሃድ ትምህርቲታት ብፍላይ ንስደተኛታት ተባሂሎም ዝተወጠኑ እዮም።

ኣብዚ ኮርስ፡ ንመዓልታዊ ህይወት መዘራረቢ ዝኸውን ቋንቋ ጀርመን ክትምሃሩ ትኽእሉ። ብተወሳኺ፡ ኣገደስቲ ሓበሬታታት ብዛዕባ ህይወት ኣብ ሃገረ ጀርመን ክትቀስሙ ትኽእሉ።

 • ነፍሲ-ወከፍ ኮርስ 600 ናይ ትምህርቲ ሰዓታት፡ ከምኡ’ውን 100 ሰዓታት ናይ መላለዪ ተወሳኺ ኮርስ የጠቓልል (ስለዚ፡ ብጠቕላላ 700 ሰዓታት ማለት’ዩ)። ንቡር ናይ ምሉእ-ክፍለግዜ ኮርስ ኣብ ሰሙን 25 ናይ ትምህርቲ ሰዓታት ይወስድ፥ ናይ ትርፊ-ሰዓት (ፓርት-ታይም) ኮርሳት ኣብ ትሕቲ ውሱናት ኩነታት እዮም ክውሃቡ ዝኽእሉ።
 • ንደቂ ኣንስትዮ፡ ብጽሒታት፡ ከምኡ’ውን ንመሃይማን ዝዓለሙ ፍሉያት ኮርሳት ኣለዉ።
 • ኣብ ትምህርቲ ምውህሃድ ክትሳተፉ እንተድኣ ደሊኹም ናብ BAMF ከተመልክቱ ኣለኩም። እቲ ትምህርቲ ቅድሚ ምጅማሩ፡ ብናጻ ዝውሃብ ናይ መመደቢ ፈተና ትወስዱ።
 • ንኣብነት፡ Aufenthaltsgenehmigung ወይ ክኣ Duldung ልዑል ተኽእሎ ናይ ቀዋሚ መንበሪንት ዘመልክት እንተድኣ ኣለኩም ኣብ ናይ ምውህሃድ ትምህርቲ ክትሳተፉ ትኽእሉ ኢኹም።
 • ዋጋታት፥- ምብዛሕትኡ ግዜ € 55 ንሰዓት፡ ኣብ ትሕቲ ውሱናት ኩነታት ክኣ ብናጻ – ብውሕዱ ነተን ቀዳምት 300 ሰዓታት (ንኣብነት፡ ከም ሓታቲ ዑቕባ ካብ መንግስቲ ሓገዝ ትቕበሉ ወይ ናይ ሽቕለት-ኣልቦ ሓገዝ II (Hartz IV) ብመገዲ ቤት ጽሕፈት ዕዮ ትቕበሉ እንተድኣ ኴንኩም)
 • እቲ ኮርስ ምስተወድአ፡ ናይ መዛዘሚ ፈተና ብናጻ ትወስዱ። ነቲ ናይ መላለዪ (ኦረንተሽን) ኮርስ ፈተና እንትድኣ ሓሊፍኩምን ደረጃ ቋንቋ B1 ከተመዝግቡ ከተመዝግቢ ክኢልኩምን ነቲ ኮርስ ብዓወት ዛዚምኩሞ ሕሊፍኩም ኣለኹም ማለት’ዩ። ደረጃ ቋንቋ B1 ከተመዝግቡ እንተድኣ ዝይክኢልኩም፡ 300 ናይ ኮርስ ሰዓታት ደጊምኩም ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ትሕቲ ገለ ኩነታት።
ትምህርቲ ምውህሃድ ብኸመይ ክረክብ እኽእል?

ናብ “ኣገልግሎትት ኢሚግረሽን” ክትከዱ ትኽእሉ። እዚ ማእከል ምኽሪ ናይ ስደተኛታት እዩ። ኣብኡ ዝርከቡ ሰርሕተኛታት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ሓያሎ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ክዛረቡ ይኽእሉ። ኮርስ ኣብ ምርካብን ነቲ ኮርስ መኽፈሊ ዝኸውን ፊናንሳዊ ሓገዝ ኣብ ምርካብን ይተሓጋገዙኹም። ዝርዝር ናይ ኩሎም ኣገልግሎታት ኢሚግረሽን ኣብዚ እንሃለ፥- www.hamburg.de/integrationskurse

ንሰራሕተኛታት ምቕጻል ትምህርቲ ኣገልግሎት ተሌፎን በዚ ዝስዕብ ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም፦ +49 40 28 08 46 41, ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ፦ 10 ቅ.ቀ to 6 ድ.ቀ.

ኮርስ ኣብዚ ድለዩ፦ www.hamburg.kursportal.info .

መተኣታተዊ ኮርሳት:-

መተኣታተዊ ኮርሳት ዝብሃሉ፡ ንሶርያውያን፡ ኢራናውያን፡ ዒራቓውያን ከምኡ’ውን ንኤርትራውያን ዝውሃቡ ፍሉያት ኮርሳት እዮም። እዚኣቶም ብናጻ ኣዮም ዝውሃቡ ቲኬት HVV ክኣ የጠቓልሉ።

መተኣታተዊ ኮርስ ብንቡር 8 ሳምንታት ይወስድ፡ 320 ሰዓታት ትምህርቲ ናይ ውሽጢ ክፍሊ ክኣ የጠቓልል። ንዞም ኮርሳት እዚኦም ንምውሳድ “Aufenthaltsgestattung” ወይ “BÜMA” የድሊ።

መተኣታትዊ ኮርስ ብኸመይ ክረክብ እኽእል?

ኣብ Flüchtlingszentrum ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣብ ምድላይ ክሕግዝኹም ይኽእሉ እዮም:- Adenauerallee 10, +49 40 2840790፡ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ፡- 9 ቅ.ቀ ክሳብ 1 ድ.ቀ፡ ረቡዕ ዕጹው’ዩ

ንሰራሕተኛታት ምቕጻል ትምህርቲ ኣገልግሎት ተሌፎን በዚ ዝስዕብ ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም: +49 40 28 08 46 41, ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ፦ 10 ቅ.ቀ to 6 ድ.ቀ. ኮርስ ኣብዚ ድለዩ፦ www.hamburg.kursportal.info.

ሞያዊ ኮርሳት

ምኽሪ ን ESF-BAMF ሞያዊ ናይ ቋንቋ ኮርሳት – passage hamburg

ምዝገባ ኣየድልን

Nagelsweg 14, 2ይ ደርቢ

+49 40 24874818

ሰሉስ፡ ሓሙስ ካብ ሰዓት 10 ቅ.ቀ to 12 ድ.ቀ

regine.heiser@passage-hamburg.de

ምቕጻል ትምህርቲ ብሞያ ተርጓሚነት (ደረጃ C1)

ምቕጻል ትምህርቲ ኣብ Aqtivus ብሞያ ወለንታዊ ተርጓሚነት

ንውሓት ግዜ፦ 4 ኣዋርሕ

ዋጋ፦ ብናጻ፡ ምስ ናይ ትምሀርቲ ቫውቸር

ክማልኡ ዘለዎም ጠለባት፥- ብውሕዱ ደረጃ B2፡ ናይ ምደባ ፈተና ቅድሚ ምዝገባ

ሓድሽ ኮርስ ዝጅምረሉ፦ 26/3/2018፡ ብድሕሪኡ ሓደስቲ ኮርሳት ኣብ ጠለብ ይምርኰስ

እማራጺ፦

ምዕብል ዝበሉ ኮርሳት ንደለይቲ-ስራሕ ስደተኛታት። ዕላማ ናይዚ ንናይ ስራሕ ዕዳጋ ንምድላው እዩ። ንምስታፍ ዝምልከት ውሳነ ዝገብሩ Arbeitsagentur ከምኡ’ውን Jobcenter እዮም (ናይ ESF-BAMF መሰል ዘለዎም ክሳብ 31/12/2017 ይፍቀደሎም’ዩ)።

 • ብውሕዱ 15 ተሳተፍቲ ኣብ ሓደ ኮርስ።
 • እቲ ኮርስ 300 ኣሃዱታት (units) ዘጠቓልል መባእታዊ ክፋል-ኮርስ (module) ይጅምር።
 • ዕላማ፥- ናይ ቋንቋ ደረጃ B2 ንምብጻሕ። ምስናይ ቅቡልነት ሞያዊ ብቕዓት፡ ናይ ቋንቋ ደረጃታት C1 ከምኡ’ውን C2 ንምብጻሕ ኣብ ዝዓለሙ ፍሉያት ክፍለ-ኮርሳት ምስታፍ ይክኣል እዩ።

መርበብ ሓበሬታ (ዌብሳይት)፦ https://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2016/20160509-nationale-sprachfoerderung-bmas.html

ንናይ ቋንቋ ጀርምን ኮርሳት ሓገዝ ንተማሃሮ ኣብዚ ይርከቡ፦

https://www.daad.de/medien/der-daad/handreichung_hochschulzugang_geflüchtete.pdf

ቋንቋ ጀርመን ባዕልኹም ተማሃሩ

ኣብ ርእሲ ኣብ ኮርስ ምስታፍ፡ ባዕልኻ ቋንቋ ጀርመን ናይ ምልምማድ ኣማራጺ’ውን ኣሎ። ክሕግዝኹም ዝኽእሉ ናይ ሞባይል ኣፕሊከሽናት ኣለዉ፦

ንህጻናት እዚ ዝስዕብ ክጥቀሙ ንመክር፡- Phase 6 Hallo Deutsch ንህጻናት።

ንዓበይቲ እዚ ዝስዕብ ክጥቀሙ ንመክር፡- Fun easy learn ከምኡ’ውን Einstieg Deutsch.

ቋንቋ ጀርመን ንምምሃር ዝሕግዙ ናውቲ’ውን ኣለዉ።

መጻሕፍቲ ካብ ኣሕተምቲ Klett, Hueber ከምኡ’ውን ውድብ Refucation ክትጥቀሙ ንመክር።

ኦንላይን-ጀርመን ኮርስ,ደረጃ A1-B1

ኣብ ቨብ ገጵ ናይ ጀርመን ቨለ ናይ በላሽ ኦንላንይ-ጀርመን ኮርስ ክጥቀሙ ትኽእሉ. ቛንቛኻ የማን ታሕቲ ምረጵ፣ቛንቛ ሃገርካ እውን ኣብ ኡ ይርከብ እዩ ክትመርጵ ይከኣል።

እቲ ኮርስ ከመይ ይስራሕ ?

 • ንምምዝጋብ ኣብዚ ቨብሳይት እቶ www.dw.com ኣብቲ ጀርመን ተማሃር ዝብል ጵቀጥ ድሕሪ ኡ ድማ ኣብ ጀርመን ኮርስ ዝብል ጵቀጥ
 • ዝተፈላለየ ናይ ጀርመን ኮርስ ኣሎ ክምረጵ ዝከኣል።ንሕና እንላቦዎም A1,A2,B1/ I E- Learning I ጀርመን ኢንተር ኣክቲቭ።እንተ ደኣ እቲ ቁኑዕ ኮርስ መሪጵኩም ኣብዚ ዝስዕብ Hier geht es zum Kurs“ኣብ ኡ ናይ ኣጠቃቅማ ኮንቶ ክተውጵ ኡ ትኽእሉ እንተደኣ ብሓዲሽ ኣቲኹም እንደገና ትጥውቁ።
ወለንታዊ ተበግሶ

ናይ መ ጃኒ ጀርመን ኮርስ ንኹሉ እዚ ዝስዕብ ኦርጋናዘሽን የዳሉ። ምዝገባ ኣየድሊዮን እዩ።

 • Cafe Exil, Spaldingstrasse 41,20097 Hamburg – ተመልክቱሉ መዕልቲ ሶኑይ, ሶሉስ ምስ ሓሙስ ካብ ሰዕት 8:00-14:00 ዓርቢ 8:00-13:00
 • Refugio-Cafe der Gastfreundschaft, Bremer strasse 9,21073 Hamburg – ሶኑይ ክሳብ ቀዳም ካብ ሰዕት : 15:00- 20:00 ን ውልቃዊ ኮርስ ኣብቲ ካፈ ተመልክቱ።
ምይዪጥ ግሩፖ

ምልውዋጥ ብጀርመን

ሶሙናዊ ም ይይጥ ጉሩፖ ብጀርመን ኣብ ኩለን ናይ መጳሕፍቲ ሆላት ኣብ ሃምቦርግ ዝርከባ ቦታታት እውን ኣብቲ ማእከላዊ ላይቢረሪ ጥቃ ሃውፕት ባንሆፍ።ኣብዚ ናይ ምዪይጥ ጉሩፖ ክሳተፍ ዝደሊ ምዝገባ ኣየድሊዮን እዩ።

ዋጋ: ዘይክፈሎ

ቦታን ጊዜን: http://www.buecherhallen.de/ehrenamt-dialog-in-deutsch-termine

ኢንፎርመሽን: http://www.dialog-in-deutsch.de

መሰጋገሪ ቛንቛ ቢንቶ- ሃምቦርግ e.V.

መሰጋገሪ ቛንቛ ቢንቶ ሓምቦርግe.V. ሶሙናዊ ዝርርብ ክልል የቅርብ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ። ተሳተፍቲ ብቛንቛ ጀርመን ይዛየቱ ኣሱ ድማ ወርሓዊ  ተቃያያሪ ዓንቀጳት። ብዝያዳ ድማ  ዙሪት  ብ ኣውቶቡስ ወይ ብኻልእ መጎዓዓዝያ ብሓባር

ዋጋ: ብጥሩሑ

ቦታን ጊዜን: www.sprachbruecke-hamburg.de/Gespraesrunden/

ንያ ቋንቋ ጀርመን ኮርስ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሕጊ ቡትሴርዮስ (Bucerius )

ኣማራጺታት ንተማሃሮ

ሰሉስን ሓሙስን ካብ ሰዓት 4 ድ.ቀ-6 ድ.ቀ

Jungiusstraße 6, 22303 Hamburg

www.facebook.com/blsdeutschkurs

Last Updated: 15.08.2018

Print Friendly, PDF & Email