ቖለውዕ ትሕቲ 6 ዝዓመቶ: ምንባይ ኣብ መውዓሊ ህጻናት

ኣብ ጀርመን ንቆለውዕ,ብሕጂ ትምህርቲ ዘይከዱ, ምንባይ ህጻናትን መውዓሊ ህጻናትንKindertagseinrichtungen ( Kita) ዝበሃል ኣሎ ብተወሳኺ ድማ ምዓልታዊ ኣደ (Tagesmütter) መዓልታዊ ኣቦ ( Kindertagspflege) ዝበሃል ኣሎ።ኣብቲ ኪታን Kita ከም ኡ ውን ጽርየት መውዓሊ ህጻናት Kindertagspflege ቆለውዕ ክጻወቱን ጀርመንኛ ክመሃሩ ይኽእሉ።

መውዓሊ ህጻናት ( Kita )

ኩሎም ህጻናት እቲ ኡም ኣብ ቀዳማይ መህደሪ መቀበሊ Erstaufnahme-Einrichtung (EA) ዝነብሩ ብዝወሓደ 1 ዓመት ዝዕድሚ ኦም, ሕጋዊ መሰል ኣብ ገንዘብ ዘይክፈሎ መውዓሊ ህጻናት (Kita ) ን 5 ሰዓታት ዝኸውን ኣብ መዓልቲ( ምሳሕ)።እቲ ናይ ምንባይ ጌዜ ክሳብ 12 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ ክናዋሕ ይኽእል,እንተደኣ ወለድቲ ሰራሕተኝይታት ኮይኖም,እንተደኣ ሞያ ወይ ቀጻሊ ሞያ ገበርቲ ኾይኖም,ናይ ጀርመን ቛንቛ ኮርስ ን ወጳተኛታት ወይ ከኣ ናይ ምውህሃድ ኮርስ ተሳተፍቲ ኾይኖም።

እንተደኣ ሓደ ቦታ ኣብ መውዓሊ ህጻናት Kita ደለይቲ ኾንኩም ,ኣብቲ መሕደሪ ቦታኹም ዘለዉ ሓለፍቲ ሓገዝ ትሓቱ።ኢንፎርመሽን ማቲርያል መውዓሊ ህጻናት ንሓደ ቆልዓ” Ein Kita-Platz für unser Kind“ ካብ ፍላየርን ሓጺር ፊልምን ይቀውም።ብቀሊል ጀርመን ከም ኡ ውን ኣብ ዝተፈላለየ ቛንቛታት( ቱርኪ, ፖለን, ራሻ ,እንግሊዝ, ፈረንሳ, ዕረብ, ቛንቛ ኢራን )  ብዛዕባ ጥቅሚ መውዓሊ ህጻናት Kitaከም ክእለቱ ዘፍቅድ ውዑላትን መገዲ ኣረኻኽባ  ቦታ ንመውዓሊ ህጻናት ንወለድቲ ኢንፎርማሽን ዝህብ እዩ።
www.hamburg.de/kita/4362936/ein-kitaplatz-fuer-unser-kind/

ቆሎውዕ ብዘይካ መቀመጢ ወረቀት Aufenthaltsstatus 1-6 ዝዕድሚኦም ካብ ማእከላዊ ኢንፎርመሽንን ምኽሪ ን ስደተኛታት gGmbH (Flüchtlingszentrum Hamburg) ኣብ ዕላዊ ምንባይ ናይ ከተማ ሃምቦርግ መውዓሊ ህጻናት Kitas ክመሓላለፉ ይከኣል።ዝወሃቦም ምንባይ ን ሓሙሽተ ሰዓት ኣብ ሶሙን እዩ። እዚ ከኣ ዋጋ ናይ ምሳሕ የጠቃልል።

ኣፕላይ ዝኸውንን ፎርሙላን ንምብላቅ ንተወሳኺ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ናይ መናበዪ መውዓሊ ህጻናት ኣብዚ ዝስዕብ ናይ ኢንተርነት ገጵ ይርከብ: www.hamburg.de/antraege/#anker_2
ዝያዳ ኢንፎርመሽን ኣብ ዝስዕብ ኦንላይን ትረኽቡ: www.hamburg.de/fluechtlingskinder/4619422/anspruch-kindertagesbetreuung/

መናበዪ መውዓሊ ህጻናት ( Kindertagspflege) ምንባይ ብ መዓልታዊ ኣደታትን ኣቦታትን(Betreuung durch Tagesmütter und -väter)

መስ ናይ ኪታ Kita ካልእ ክእለታት, ናይ ምንባይ መውዓሊ ህጻናት,Kindertagspflege መሰል ኣሎኩም።እዚ ኸኣ ንፍሉያት ወለዲ ቆለውዕ, ትሕቲ 3 ዓመቶም, ብሰንኪ ፍሉይ ኩነታኦም ብጣዕሚ ፍቱው እዩ።ዝኾነት መዓልታዊት ኣደ ወይ ኣቦ ክሳብ 5 ቆለውዓብ ሓደ ጊዜ ክናቢ ይኽእል።ካብ ትውልዲ ክሳብ ዕድመ ናይ ትምህርቲ ክሳብ 30 ሰዓታት ኣብ ሶሙን ብመጃኒ ናይ ምንባይ ክእለታት ኣሎ።

ወላዶ-ቆልዓ- ሰንተራት ( Eltern-Kind-Zentren)

ወለድቲ-ቆልዓ-ሰንተራት መራኸቢ ቦታ ን ስድራበት ምስ ቆልዑ ትሕቲ 3 ዓመቶም ኣዩ።ዝኾነ ነዚ ሰንትራላት ይኹን እንበር ምስ ዕብይ ዝበሉ ቆለውዕ ክሳተፍ ይፍቀዶ,እንተደኣ ትምህርቲ ዘይወፍሩ ኾይኖም።

ብዘይ ነዊሕ መንገዲ ,ብዘይ ምምዝጋብ ከም ኡ ውን ብዘይካ መውዓሊ ህጻናት ኩፖን Kita-Gutschein ኣቲ ቅሩብ ናይ መደብ እጃም ኣብ ጠባያዊ ሕቶታት ክወስዱ ይፍቀዶም።ብተወሳኺ ምሳሕ ሓደ ራስዮኒ መግቢ ብ ክልተ ኦይሮ ( Kostenbeitrag zwei Euro pro Portion) ካልእ እጃም ገንዘብ የብሉን።

ወላዶ- ቆልዓ-ሰንትራላት ብተወሳኺ ዝስዕብ የቅርቡ :

 • ሓደ ነጳ ወለድቲ- ቆልዓ-ክላብ,
 • ጳውትን-ከም ኡውን መምሃሪ ሰዓታት ን ቆለውዕ,
 • ቅርቢት – ወለድን- ቆልዓን,
 • ትምህርቲ ወለድን-, ኢንፎርመሽንን-,ከም ኡ ውን ምኽራዊ ቅርቢት።

ዝያዳ ኢንፎርመሽናት ኣብዚ ዝስዕብ ኢንተርነት ኣድራሻ ይርከብ:
www.hamburg.de/eltern-kind-zentren/

ቆለውዕ ልዕሊ 6 ዓመቶም: ቤትምህርቲ

ንፍሲ ወከፍ ቆልዓ ኣብ ጀርመን ጉቡእን መሰልን ከምዘለዎ, ትምህርቲ ንኽኸዱ።እዚ ኸኣ ወላ ን ደቂ ስደተኛታት ከም ኡ ውን ንቆልዑ መቀመጢ ዘይብሎም ይምልከት።ጊዜ ምዝገባ ትምህርቲ ኣድራሻ ናይ ሃምቦርግ ምሃብ ወይ ምራይ ያክል።ትምህርቲ ምውፋር ድማ ኣይኽፈሎን እዩ።

ሓገዝ ን ምዝገባ ቤትምህርቲ ኣብዚ ይወሃበኩም:

 • ማእከላይ ቤትምህርቲ ኢንፎርመሽን ን ቆለውዕ ካብ 6-16 ዕድመ Hamburger Straße 125a, + 49 40 428992211, ረቡዕ ከምኡውን ሓሙስ 10:00 – 12:00, ሰሉስ 14:00 – 16:00, zuschulung@bsb.hamburg.de.
 • ማእከላይ ቤትምህርቲ ኢንፎርመሽን ኣብ ሃምቦርግ ን ሞያዊ ምህነት ን ቆለውዕ ልዕሊ 16 ዓመቶም(für Jugendlichen ab 16 Jahren) Hamburger Straße 125a, + 49 40428634236, ካብ ሶኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 10-13, informationszentrum@hibb.hamburg.de.

ካብ ZEA ናብ ካልእ መንበሪ ቦታ ክሳብ ዘይገዓዝኩም ደቅኹም ኣብ ቤት-ትምህርቲ ክምዝገቡ ኣይክእሉን እዮም። ገና ኣብ ZEA እትቕመጡ ምስእትዀኑ፡ ደቅኹም ኣብ ZEA ኣብ ዝርከብ ቤት-ትምህርቲ ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም።

ስርዓት ናይ’ዚ ቤት-ትምህርቲ ክልተ ክፋላት ኣለውዎ፦ መጀመርታ ናይ 4 ዓመታት ትምህርቲ ናይ Grundschule (ናይ መባእታ ደረጃ ትምህርቲ)፣ ቀጺሉ ድማ ናይ ካልኣይ ደረጃ (Stadtteilschule or Gymnasium)። Abitur (ካብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ መፋነዊ ምርመራ ኣብ ሃገረጀርመን ኰይኑ ናብ ዩኒቨርሲቲታት ኣብ ምእታው ከም መምዘኒ ዘገልግል) ብናይ Stadtteilschule ከምኡ’ውን ናይ Gymnasium ኣብያተ ትምህርቲ ይወሃብ።

ናይ ምኽሪ ቦታታት

እቲ ናይ መንእሰያት ሚግረሽን ስራሕ Jugendmigrationsdienstes ምኽሪ ዝወሃቦ ቦታ ን መንእሰያት ናይ ሚግረሽን ባክግራውንድ ዘለዎም ካብ 12 ክሳብ 27 ዕድመ ኣዩ።እሶም ከኣ ምንእሰያት ሰባታብ ትምህርታዊ, ሞያዊ ከም ኡ ውን ማሕበራዊ ኢንተግረሽን ፕሮሰስ ኣብ ጀርመን የስንዩ። ኣብ ሓደ ጊዜ ድማ ን ወለድቲሕቶታት ብሰንኪ ናይ ትምህርቲ ምስ ሞያዊ ትምህርቲን ደቆም ሕቶታት ይምልሱ።

እቲ ኣገዳሲ ዕዮታት ከም ኡ ውን ቅርቢት ናይ ምኽሪ ቦታ ኣብቲ ግላዊ ናይ ኢንተግረሽን ደገፍ ንመንእሰያት,ኣብቲ ናይ ግሩፕ ፕሮጀክት ዝወሃበሉ ሓገዝ።እሳቶም ከኣ ወለንታዊ ኤንገይጅመንት ደገፍ ከም ኡ ውን ርኽክብ ናይ ነዎርክ የቃልሉ።

መንእሰያት ስደተኛታት ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ናይ መንእሰያት ሚግረሽን ስራሕ Jugendmigrationsdienstes መሰነይታ ይቀርበሎም።

 • ጀርመን ኮርስ ን መንእሰያት ንምርካብ
 • ጰገማት ኣብ ቤትምህርቲ
 • ጰገማት ትምህርቲ ንኸይመጰካ ሓገዝ ምድላይ
 • ናይ ሞያ ኣንፈት( Ausbildungsplatz, Berufsschule, Studium)

ኮነክሽን Jugendmigrationsdienst Hamburg
Glockengießerwall 3, ute.gruetter@cjd.de,
+49 40 211118113,
ቆጰራ ዘየድልዮ ሰዓታት: ካብ ሶሉስ ክሳብሓሙስ ካብ ሰዓት 13-16

ኣብዚ ናይ ኦንላይን ገጵ ህቶታት ክታቅርቡ ይከኣል።
www.jmd4you.de

ምኽሪ ከም ኡ ውን ሓገዝ ን ስድራቤት ኣብ ሃምቦርግ ትሕቲ እዚ ኦንላይን ገጵ:
http://t.hh.de/3055314

ጥንስን ከም ኡ ውን ኣደ ሙዃን

ኣብ ሃገረ-ጀርመን፡ ነፍሰ-ጾራት ደቀአንስትዮ ፍሉይ ክንክን ንኽረኽባ መሰል ኣለወን።  ምናልባት ነቲ ጼርክዮ ዘሎኺ ዕሸል ንኸይትወልድዮ ምስእትውስኒ እውን፡ እዚ ንዓኺ ዝምልከት ናይ ክንክን መሰል እዚ ኣብ ብቦትኡ እዩ። ፍሉይ ሕክምናዊ ክንክንን ምኽርን ኪወሃቡኺ መሰል ኣሎኪ። ናብ Frauenarzt (ፍሉይ ናይ ጥዕና ደቀአንስትዮ ሓኪም) ክትቀርቢ እውን ይግብኣኪ።

ኣብ ሃገረ-ጀርመን ክትነብርን ክትሰርሕን ፍቓድ ዝተዋህበኪ ሰብ ምስእትዀኒ፡ ናይ መጕዚት ክፍሊትን ናይ ህጻን ሓገዝን ንኽወሃበኪ ከተመልክቲ እውን ትኽእሊ ኢኺ። እዚ ንኽትገብሪ፡ ናይ ውላድኪ ወረቐት ምስክር ልደት ኣብ ኢድኪ ኪህሉ ኣለዎ።

ምኽሪ ንነፍሰ-ጾራት ደቀአንስትዮን ወለድን (ነቶም ወረቐት ይኹን ሰነድ ምዝገባ ዘይብሎም እውን)፦

 • Profamilia: Seewartenstraße 10, Haus 1, hamburg-beratungszentrum@profamilia.de, +49 40 309974910 (ምስ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ 10:00 – 15:00); www.profamilia-hamburg.de
 • Caritasverband für Hamburg e.V.: መስመር ሓበሬታ ብዛዕባ ጥንሲ፦ ሰሉስ ካብ ሰዓት 3:30 ድ.ቀ. – 5 ድ.ቀ.፣ ዓርቢ ካብ ሰዓት 9:30 ቅ.ቀ. – 11 ቅ.ቀ.፣ ቍ. ተሌፎን +49 40 23518188፣ www.caritas-hamburg.de

ን ኣደታት ምኽሪ ዝወሃበሉ ቦታ ደቆም ከም ኡ ውን ካብ ኩሉ ሓደሽቲ ዝተወልዱ ህጳናትን ብብላሽ ቅድሚ ኹነት ዝወሃብ ናይ ሓክምና ቸክ ዝወስድዎ ኣሎ።ኣብዚ ቸካት እዚ ናይ ግድን ሓደ ተርጓማይ ክሳተፍ ከምዘለዎ,ናይግድን ኣይኮነን ብደክቶር ክጥለብ።ሓደ ፍልይ ዝበለቦታ ናደታት ዝወሃቦ ምኽሪ ኣብዚ ታሕተዋይ ኦንላይን ገጵ ይርከብ።
www.hamburg.de/behoerdenfinder/hamburg/info/muetterberatung/

ዝያዳ ቅርቢት ን ሓደሽቲ ወይ ነፍሰጶር ክኾና ዝደልያ ኣደታት ነዚ ዝስዕብ ማሕበር ይሕብር IN VIA

 • ኣደ-ቆልዓ- ግሩፐ ኣብ Bergedorf: ነደታት ምስ ቆለዎዕን ክሳብ ሰለስተ ዕድሚ ኦም።ተርጎምቲ ን ዳሪ ፋርሲ ከም ኡውን ዓረብ ኣብ ቦታ ይርከቦ :Edith-Stein-Platz 1,ሓሙስ ካብ ሰዓት 10-12
 • ኣብ ጌዜ ቁርሲ ምርኻብ ኣብ በርገዶርፍ Bergedorf: ን ስድራቤት ምስ ስደት ተሞክሮ ዘለዎም። ተቀያያሪ ናይ ዘሕርሳ ዝርርብ ሰዓት,ናይ መሰል ምኽሪ ከም ኡ ውን ምኽሪ ናይ ነፍሰ ጶራት። ተርጎምቲ ን ቛንቛ ዳሪ/ ፋርሲ ምስ ዓረቢኛ ቦታ :Edith-Stein-Platz 1, ሶሉስ ድሕሪ ሰዓት9:30.

ኣብዚ ቅርቢት ሕቶ እንተሎኩም ኣብዚ ዝስዕብ ኦንላይን ገጵ ኢንፎርመሽን ኣሎኩም።
invia-hamburg.de/migration/projekte-fuer-gefluechtete-menschen.html, +49 40 73508411, jmd.bergedorf@invia-hamburg.de

ምንዳይ ኣባላት ስድራቤት

ድሮ ኣብ ጀርመን ምስ ዘለዉ ኣባላት ስድራቤት እንተድኣ ኴንኩም ክትራኸቡ ትደልዩ ዘለኹም፡ ወይ ካብ ሃገርኩም ሃዲምኩም ክትወጹ ከለኹም እንተድኣ ተፈላሊኹም፡ ስድራኹም ክትረኽቡሎም እትኽእሉ ብዙሓት መገድታት ኣሎዉ።

 • ኣገልግሎት ምንዳይ ናይ ቀይሕ መስቀል ጀርመን፡ ብሰንኪ ኲናት ወይ ስደት ተፈላልዮም ንዝተጣፍኡ ሰባት ኣብ ምርኻብን ንኣባላት ስድራቤቶም ኣብ ምንዳይን ይተሓጋገዝ። ምኽሪ፦ ቴለ +49 (0)89 / 68 07 73 –111ተወሳኺ ሓበሬታ: https://www.drk-suchdienst.de/de/angebote/internationale-suche-und-familiennachrichten
ምፍታሕ ግርጭት ኣብ ስድራቤት

ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ስድራቤት ግርጭታት ኣለው። ኣብ ጀርመን፡ ነዞም ግርጭታት እዚኦም ውጽኢታዊ ብዝኾነ ኣገባብ ንኽትፈትሑዎም ዝሕግዙኹም ዝኽእሉ ብዙሓት ማእከላት ምኽሪ ኣለዉ።

 • ምኽሪ ብዛዕባ ግርጭት፡ ናይ ቋንቋ ጀርመን ወይ ናይ ውህደት ኮርስ ይወስዱ ንዘለዉ ስደተኛታት፡ Der Begleiter e.V. Herzog-Carl-Friedrich-Platz 1
  21031 Hamburg ቴለ:- 040 / 27 86 78 77 ክፉት ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት: ሰሉስ ካብ 3:00 ድ.ቀ – 5:00 ድ.ቀ ሓሙስ ካብ 9:00 ቅ.ቀ – 11:00 ቅ.ቀ

Last Updated: 15.03.2018

Print Friendly, PDF & Email