کودکانِ زیرِ 6 سال: مُراقبَت از کودکان در طولِ روز

در آلمان برای کودکانی که هَنوز به مَدرسه نمی‌روند، اِمکانِ مُراقبت از آن‌ها در مَهدِکودک Kindertageseinrichtungen (Kita) و توسّطِ پَرستاران زَن و مَرد (Kindertagespflege) وُجود دارد. در Kita و در Kindertagespflege کودکان می‌تَوانند بازی کُنند و زَبان آلمانی یاد بِگیرند.

مَهدِکودک (Kita)

تَمامِ کودکانی که دیگر در مَرکَزِ پَذیرش اوّلیه Erstaufnahmeeinrichtung (EA) زِندگی نمی‌کُنند و حَداقل 1 سال سِن دارند، حَقّ قانونی برای رَفتن بهKita را به صورت رایگان و به مدّتِ 5 ساعت در روز (با نهار) دارند. هِنگامی که والدین به عُنوان مِثال شاغل هستند، کارآموزی می‌کنند و یا اِدامه تَحصیل می‌دهند و یا این که در کِلاس زَبانِ آلمانی برای مُهاجران یا کِلاسِ اِدغام شِرکت می‌کُنند، زمانِ مُراقبت از کودکان می‌تواند تا 12 ساعت روزانه اِدامه داشته باشد.

چِنانچه به دُنبال یک جا درKita هستید، از مُدیرِ اِقامتگاهِ خود بِخواهید تا به شُما کُمک کُند. بَسته اِطلاع‌رَسانی “Ein Kita-Platz für unser Kind” شامل یک بروشور و یک فیلمِ کوتاه است. این بَسته با اِستفاده از زَبانِ آلمانی ساده و نیز چَندین زبانِ خارجی (تُرکی، لَهستانی، روسی، اِنگلیسی، فَرانسوی، عَربی و فارسی) درباره مزیّت‌های Kita به والدین اطلاع‌رسانی می‌کند، شَرایطِ کلّی و مَسیرِ اِنتخاب مَهدِکودک: www.hamburg.de/kita/4362936/ein-kitaplatz-fuer-unser-kind/

کودکانی که وَضعیتِ اِقامت (Aufenthaltsstatus) آن‌ها مُشخص نیست، در سِن بین 1 تا 6 سالگی می توانند از طَرفِ مَرکزِ اِطّلاعات‌رسانی و مُشاوره برای پناهندگان (مَرکزِ پَناهندگانِ هامبورگ) „Zentralen Information und Beratung für Flüchtlinge gGmbH“ (Flüchtlingszentrum Hamburg) جَهَت مُراقبتِ مُنظّم به مَهدِکودک‌هایِ (Kitas) هامبورگ سِپرده شوند. خَدماتِ مُراقبتِ روزانه به مدّتِ پَنج ساعت در پَنج روزِ هفَته اِرائه می‌شود. اِرائه وَعده‌یِ نهار برای کودکان نیز در این خَدمات وُجود دارد.

دَرخواست‌ها و فُرم‌هایِ کُمک‌های مالی به منظور مُراقبتِ روزانه از کودکان را می‌تَوانید در اینجا بیابید: www.hamburg.de/antraege/#anker_2

سایر اِطّلاعات را می‌توانید به صورتِ آنلاین در اینجا بیابید: www.hamburg.de/fluechtlingskinder/4619422/anspruch-kindertagesbetreuung/

Kindertagespflege (مُراقبت توسّطِ پَرستارانِ زَن و مَرد)

در کِنارِKita این اِمکان وُجود دارد، تا از Kindertagespflege اِستفاده کُنید. این مُورد برای والدینِ کودکانی که زیرِ سِه سال هَستند، به دَلیل جوِّ خانوادگیِ آن بِسیار مَحبوب است. هر پَرستارِ زَن و یا مَرد می‌تواند هَمان زَمان از پنج کودکِ مُختلف مُراقبت کند. از هِنگام توّلد تا وُرود به مَدرسه، مُراقبت‌ها تا 30 ساعت در هَفته به صورت رایگان اِرائه می‌شوند.

مَراکِزِ والدین-کودک

مَراکزِ والدین-کودک، مَکان مُلاقات برای خانواده‌هایِ دارایِ کودکانِ زیرِ سِه سال هَستند. این مَراکِز برایِ کودکان بُزرگ‌تر که هَنوز به مَدرسه نمی‌روند نیز مُناسب می‌باشند.

شُما می‌توانید بدون طِیِ مَسیرِ طولانی، بِدونِ ثَبتِ‌نام و بِدون کوپن Kita از این اِمکانات اِستفاده نموده و در خُصوص مَسائلِ تَربیتی کُمک دَریافت کنید. به غِیر از نهار (مَبلغِ دو یورو در هَر وَعده) هیچ هَزینه‌یِ دیگری دریافت نمی‌شود.

خَدماتِ مَراکِزِ والدین-کودک:

 • باشگاه عمومی والدین-کودک،
 • ساعت‌های یادگیری و بازی برای کودکان،
 • اِمکاناتی برای والدین-کودک،
 • اِمکاناتِ مُشاوره، آموزش و اِطّلاع‌رَسانی برای والدین.

سایر اِطّلاعات را می‌توانید در اینجا بیابید: www.hamburg.de/eltern-kind-zentren/

کودکانِ بالایِ 6 سال: مَدرسه

هر کودک در آلمان این حَقّ و وَظیفه را دارد که به مَدرسه بِرود. این در خُصوصِ کودکانِ پَناهندگان و نیز کودکان بدون مَدارکِ هویّتی صِدق می‌کُند. در هِنگامِ ثَبتِ‌نام در مَدرسه فقط لازم است که یک آدرس در هامبورگ اِرائه شود. تَحصیل در مَدرسه رایگان است.

کُمک در خُصوص ثَبت‌نام مَدرسه را می‌توانید از طَریق ذیل بدست آورید:

 • مرکز اطلاع‌رسانی مدرسه Schulinformationszentrum (برایِ کودکان از 6 تا 16 سال)، Hamburger Straße 125a, + 49 40 428992211، چهارشنبه و پنجشنبه: از ساعت 10:00 تا 12:00 ، سه شنبه: از ساعت 14:00 تا zuschulung@bsb.hamburg.de, 16:00
 • مَرکَزِ اِطّلاع‌رَسانی مُوسسه‌یِ آموزشِ شُغلی در هامبورگ Informationszentrum des Hamburger Instituts für Berufliche Bildung  (برایِ جَوانان از 16 سال به بالا)، Hamburger Straße 125a, informationszentrum@hibb.hamburg.de, + 49 40 428634236 ، دوشنبه تا جمعه از ساعت 10 الی 13

ثبت ‌نام در مدرسه زمانی امکان ‌پذیر است که از ZEA به اقامتگاه دیگری منتقل شوید. اگر هنوز در ZEA ساکن هستید، فرزندتان به مدرسه ZEA خواهد رفت.

سیستم مدرسه از دو بخش تشکیل‌ شده است: ابتدا 4 سال دبستان و سپس مدرسه ثانویه (Stadtteilschule یا Gymnasium). هم  Stadtteilschule و هم Gymnasium به Abitur ختم میشوند.

پایگاه‌هایِ مُشاوره

خَدماتِ مُهاجرتِ جوانان (Jugendmigrationsdienst) یک پایگاهِ مُشاوره است برای جوانانِ دارای زَمینه‌یِ مُهاجرت در سنین 12 تا 27 سال. آن‌ها افراد جَوان را در فَرآیند مَدرسه، شُغل و اِدغام در آلمان هَمراهی می‌کُنند. هم‌زمان آن‌ها به سُئوالاتِ والدین در خُصوصِ مَسائلِ آموزشی و کارآموزی فَرزندانشان پاسخ می‌دهند.

وَظایفِ ضَروری و اِمکاناتِ پایگاه‌هایِ مُشاوره در چهارچوبِ حِمایت از اِدغامِ فَردی جَوانان، و نیز به صورتِ پروژه‌هایِ گُروهی قَرار می‌گیرد. آن‌ها هَمچنین از فعالیت‌های داوطلبانه حِمایت کرده و اِمکان اِرتباط از طَریقِ شَبکه‌ها را فَراهم می‌سازند.

عَلاوه بر آن پَناهندگانِ جوان درJugendmigrationsdienstes مورد َهمراهی قرار می‌گیرند. از جُمله کُمک‌هایِ اِرائه شده می‌توان به مَواردِ زیر اشاره کرد:

 • جُستجویِ کِلاسِ زَبانِ آلمانی برای جَوانان
 • مُشکلاتِ بوجود آمده در مَدرسه
 • جُستجویِ کِلاس‌های تقویتی
 • هِدایتِ شُغلی (محل کارآموزی، مَدرسه‌ی حرفه‌ای، تَحصیلِات دانشگاهی)

تَماس: خَدمات مُهاجرتِ جَوانان (Jugendmigrationsdienst) هامبورگ، ute.gruetter@cjd.de, Glockengießerwall 3, + 49 40 211118113 ، ساعاتِ کاری: سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 13 الی 16

اِمکانِ طَرحِ سئوالات به صورتِ آنلاین: www.jmd4you.de

مُشاوره و حِمایت برای خانواده‌ها در هامبورگ به صورت آنلاین:

www.hamburg.de/contentblob/3055314/3ae1f75f5aa80adcb3475b9256879ba6/data/beratung-familien-mehrsprachig.pdf

بارداری و مادران

افراد باردار در آلمان از محافظت ویژه‌ای برخوردار می‌شوند. درصورتیکه تصمیم بگیرید نمیخواهید بچه را به دنیا بیاورید نیز محافظت برقرار خواهد بود. شما حق دریافت خدمات درمان و مشاوره‌های پزشکی ویژه را دارید. برای این منظور به پزشک زنان مراجعه نمایید.

اگر اجازه کار و زندگی را در آلمان دارید، می‌توانید درخواست دریافت کمک ‌هزینه والدین و فرزندان را نیز بدهید. برای این منظور، نگهداری از گواهی ولادت فرزند مهم است.

مشاوره برای بانوان باردار و والدین (حتی بدون مدارک و ثبت ‌نام):

 • Profamilia: Seewartenstraße 10, Haus 1, hamburg-beratungszentrum@profamilia.de +49 40 309974910 (دوشنبه تا جمعه 10:00 تا 15:00) ؛ www.profamilia-hamburg.de
 • Caritasverband für Hamburg e.V. : تلفن اطلاعات بانوان باردار: سه‌ شنبه ساعت 15:30 تا 17، جمعه ساعت 9:30 تا 11، تلفن +49 40 23518188؛ www.caritas-hamburg.de

پایگاه‌هایی برای مُشاوره مادران وُجود دارد که در آن‌ها کودکان و نوزادان شیرخوار به صورت رایگان می توانند در طرحِ غَربالگری شِرکت کنند. در این طرحِ غَربالگری باید مُترجم شِرکت داشته باشد، که این مُترجم از طَرفِ پزشک اِرائه نمی‌شود. نگاهِ کلّی به پایگاه‌هایِ مُشاوره‌‌یِ مادران به صورت آنلاین:

www.hamburg.de/behoerdenfinder/hamburg/info/muetterberatung/

سایرِ اِمکانات برایِ افرادی که تازه مادر شده‌اند و یا در شُرُفِ مادرشدن هستند از طرفِ اَنجمن IN VIA وُجود دارد:

 • گروه مادر-کودک در Bergedorf: Edith-Stein-Platz 1، پنج‌شنبه‌ها از ساعت 10 الی 12برای مادران دارایِ کودکِ تا 3 سال. مُترجم برای زبان فارسی / دری و عَربی در مَحل:
 • مُلاقات و صَرفِ صُبحانه در Bergedorf: برایِ خانواده‌هایِ دارایِ تَجربه‌یِ فَرار (پناهنده). با اِمکانِ اِرائه مُشاوره با ماما، مُشاوره‌یِ حُقوقی و مُشاوره بارداری. مُترجم برای زبانِ فارسی / دری و عَربی در مَحَل: Edith-Stein-Platz 1، سه‌شنبه از ساعت 9:30

در صورتِ داشتنِ سئوال درباره‌یِ این اِمکانات می‌تَوانید سایر اِطّلاعات را از این طَریق بِدست آورید:
invia-hamburg.de/migration/projekte-fuer-gefluechtete-menschen.html
73508411 40 49+، jmd.bergedorf@invia-hamburg.de

در جستجوی افراد فامیل

چنانچه در جستجوی تماس با افرادی از خانواده هستید که در آلمان‌اند و یا در جریان گریز از فامیل جدا مانده‌اند، امکانات

گوناگونی جهت یافتن اعضای خانواده، وجود دارند.

بخش مفقودشدگان صلیب سرخ آلمان به انسان‌هایی که در پی جنگ و یا مهاجرت از هم جدا مانده‌اند، کمک می‌کند تا دوباره باهم تماس بگیرند و بستگانشان را بیابند.  مشاوره: Tel. +49 (0)89 6807 73 – 111

 اطلاعات بیشتر:https://www.drk-suchdienst.de/de/angebote/internationale-suche-und-familiennachrichten

 

حل اختلاف خانوادگی

اختلاف  در هر خانواده‌ای هست. در آلمان مراکز مشاوره‌ای مختلفی وجود دارند که برای حل هدفمند اختلافات، کمک می‌کنند.

مشاوره درباره اختلافات برای بزرگ‌سالانی که در کلاس‌های زبان آلمانی و یا ادغام در جامعه (اینتگراسیون) شرکت می‌کنند. Der Begleiter e.V. Herzog-Carl-Friedrich-Platz 1     21031   Hamburg
Tel. 040 278 67 877

 ساعات مشاوره:  سه‌شنبه از ساعت 15:00 تا 17:00           پنجشنبه از ساعت 09:00 تا 11:00

آخرین بروزرسانی: .15.03.2018

Print Friendly, PDF & Email