چِنانچه تَمامِ پیش شرط‌هایِ لازم را داشته باشید، می‌توانید در آلمان کار کنید. این بُروشور راهنمایی لازم را در اِختیارِ شما قرار می‌دهد. قَبل از شُروع به جُستجویِ کار، باید شَخصاً مُشاوره دَریافت کنید. در این بُروشور می‌توانید اِمکاناتِ مُختلف جَهَتِ مُشاوره را بیابید. اِمکانِ کار کَردن شُما در آلمان معمولاً به وَضعیَت اِقامتِ شُما بَستگی دارد.

آیا اجازه دارم کار کنم؟

اینکه اجازه کار دارید یا نه، مشروط به نوع اقامت Aufenthaltstitel شما است. چنانچه نمیدانید که چه نوع اقامتی دارید، میتوانید از جزوه ما با موضوع «پناهنده» „Asyl“ کمک بگیرید. شما میتوانید به این آدرس مراجعه کنید:

./https://we-inform.de/portal/de/asylverfahren

اجازه اقامت (Aufenthaltserlaubnis( : چنانچه در اجازه اقامت شما اجازه اشتغال „Beschäftigung erlaubt““ قیدشده باشد، مجازید بهعنوان کارمند کار و یا به آموزش حرفهای را شروع کنید. چنانچه در اجازه اقامت شما اجازه کسبوکار „Erwerbstätigkeit gestattet“ ذکرشده باشد، مجازید ع وه بر آن بهطور مستقل هم کار کنید، یعنی یک کسب شخصی راهاندازی کنید.

دارندگان «اجازه اقامت» (Aufenthaltsgestattung (، «گواهی ورود )Ankunftsnachweis ( ، « اقامت تحمل» )Duldung( : پس از سه ماه اقامت در آلمان میتوانید از اداره اتباع خارجی درخواست کار کنید.

چنانچه از کشور امنی آمده باشید و پس از تاریخ 31-8-2015 درخواست پناهندگی کرده باشید، بهاحتمالزیاد اجازه کار نخواهید گرفت. در چنین حالتی با مرکز پناهجویانFlüchtlingszentrum مشورت کنید. تماس: 20097 ,10 Hamburg Flüchtlingszentrum, Adenauerallee www.fz-hh.de

برای کاریابی به چه نیاز دارم؟

برای کاریابی, باید واجد شرایط کار باشید و به زبان آشنایی داشته باشید.

مدارک تحصیلی:

چنانچه کارنامههایی از کشورتان همراه دارید، میتوانید تحت برخی پیششرطها برای تأیید آنها اقدام کنید. برای دریافت این تأییدیه شاید زم باشد که در آلمان هم ادامه تحصیل دهید. اداره مرکزی شناسایی مدارک Zentrale Anlaufstelle Anerkennung به شما در مورد تأیید کارنامه و ادامه تحصیل مشاوره میدهد.

تماسها:

Schauenburgerstraße 49, 20095 Hamburg www.diakonie-hamburg.de/de/visitenkarte/zaa

آموزش حرفهای و دانشگاه:

مستقل از جنسیت و سن میتوانید آموزش حرفهای ببینید؛ به شرطی که اجازه اقامت داشته باشید. شما با «اقامت تحمل» Duldung یا «اجازه اقامت» Aufenhaltsgestattung احتیاج به کسب اجازه از اداره اتباع خارجی Hammer Str. 30-34, 22041 Hamburg .دارید Ausländerbehörde تلفن: 040428390

این اجازه را تنها پس از سه ماه و آنهم درصورتیکه اجازه اقامت در آلمان داشته باشید، دریافت میکنید. آموزش حرفهای دو تا سه سال طول میکشد. شما در یک کارگاه یا کارخانهای کار میکنید، و در مدرسه حرفهای آموزشهای اصلی را فرامیگیرید. ماهیانه مابین 500 تا 1000 یورو دستمزد میگیرید. در طول دوره آموزش حرفهای وهم چنین دو سال پسازآن، اقامت موقت دریافت میکنید و اخراج نمیشوید. اط عات در مورد آموزش حرفهای را میتوانید در آدرس زیر بیابید: www.hamburg.de/yourchance تحت شرایط خاصی میتوانید در آلمان تحصیل دانشگاهی کنید. برای کسب اط ع: www.study-in.de/fluechtlinge/ اط عات بیشتر درباره آموزش دانشگاهی را میتوانید در جزوه «آموزش» ما بیابید.

چطور کار پیدا کنم؟

چنانچه بیش از 25 سال سن دارید و جوینده کار هستید، میتوانید با «تیم فرار و پناه» Team Flucht und Asyl اداره کار مشورت کنید. تماس:

Bargkoppelstieg 14, 22145 Hamburg; Norderstraße 105, 20097 Hamburg

www.arbeitsagentur.de

«تیم فرار و پناه» Team Flucht und Asyl به زبانهای مختلف به شما در باره کار و آموزش حرفهای مشورت میدهد و به شما در پیدا کردن امکانات یاری میکند. برای گفتگو با«تیم فرار و پناه» Team Flucht und Asyl کارنامهها و اط عات مربوط به آموزش حرفهای و کاری پیشین خود را همراه داشته باشید.

چنانچه کمتر از 25 سال سن دارید به اداره کار برای جوانان Jugend-Berufsagentur مراجعه کنید. -Friedrich-Ebert Damm 160, 22047 Hamburg. www.jba-hamburg.de

چنانچه برای یافتن کار از حمایت ادارات رسمی برخوردار نیستید، میتوانید خودتان بهطور مستقل درخواست دهید. کارهای عرضهشده را میتوانید در این صفحات اینترنتی پیدا کنید:

, www.jobbörse.de https://mygreatjobs.de, www.workeer.de

چنانچه کار میکنید یا آموزش حرفهای میبینید و میخواهید که زبان آلمانی را بهتر فراگیرید، آدرس زیر میتواند به شما کمک کند: http://www.wege-in-den-beruf.de

چنانچه مایلید که یک مربی شما را در مورد مدرسه حرفهای و درخواست کار یاری کند، میتوانید از: www.welcome2work.de تقاضا کنید.

در آلمان کارگران از حقوقی بهرهمند هستند؛ ازجمله مرخصی با حقوق و حداقل دستمزد. این حقوق شامل شما نیز میشود. چنانچه احساس میکنید که با شما ناعاد نه رفتار میشود، میتوانید جهت مشورت به اتحادیه کارگران آلمان (DGB) مراجعه کنید. Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg. تلفن: 040 – 2858-240.

کارآموزی چیست؟

شانسی است برای آشنا شدن با کار روزمره یک حرفه، برای کسی که هنوز نمیداند میل دارد که چه شغلی داشته باشد و یا چه حرفهای را بیاموزد. در آلمان انواع مختلف کارآموزی وجود دارد. در مواردی پولی هم پرداخت میشود و در مواردی، خیر. مشاوره در مورد کارآموزی را میتوانید در این آدرس بیابید:

Flüchtlingszentrum Hamburg www.fz-hh.de

CJD, www.cjd-nord.de, Tel. 040- 294 35905 .Elbcampus, www.missionzukunft.elbcampus.de, Tel. 040- 211-11810

هِنگامی که به راهنمایی نیاز دارم به چه کسی باید مراجعه کنم؟

اِطّلاعاتراجعبهمَشاغل،کارآموزی‌هایلازمورِشته‌هایِتَحصیلیرامی‌توانیددراینجابیابید:

 • berufenet.arbeitsagentur.de
 • آژانسِکاریامَرکزکاریابیکهمَسئولِشمااست. آن‌هارامی‌توانیدازطَریقوبسایت‌هایذیلبیابید:
  https://goo.gl/2gWwvB
 • JBA – آژانسشغلیجوانان: www.jba-hamburg.de
  دراینجامُشاورهبرایهَمهافرادزیر25 سالارائهمیشود.
 • W.I.R – work and integration for refugeeswww.hamburg.de/wir
  دراینجااِمکانمُشاورهبرایافرادیکهحداقل25 سالدارند،دارایتخصصرسمیهَستندیادانشتخصصیشُغلیدارندوازکِشوراَمننیامده‌اندوُجوددارد. ثَبتِ‌نامبهمنظورشرکتدرمَراسمِاِطّلاع‌رسانیدرسایت w.i.r@fz-hh.de.
 • مَرکزپناهندگان: www.fz-hh.de
  Adenauerallee 10
  0 79 40 28 40(0) 49+
  ساعت9 الی13،سهشنبهوپنجشنبه:
  ازساعت15 الی17،چهارشنبهبستهاست.
  مُشاورهدرخصوص: کار،کارآموزی،اِرائهکارورزیوشَرایطلازم
  اِطّلاعاتبهزبان‌هایمختلف
 • “شُمارهتِلفُنِمُستقیمِکاروزندگیدرآلمان(Hotline Arbeit und Leben in Deutschland)
  1111 – 1815 30(0) 49+
  دوشنبهتاجمعه،ازساعت9 الی15
  پرسش‌هادرخصوصموضوعاتذیلبهزبانآلمانیوانگلیسی:
  جُستجویِکار،ارزشیابیمدارکشغلیخارجازکشور،وُرودواِقامت،یادگیریِزبانآلمانی
 • Aqtivus – هِدایتبرایپَذیرشوکارآموزی: www.aqtivus.de100 72 40 28 40(0) 49+
  دوشنبهتاپنج‌شنبهازساعت9:30 الی17،جمعهازساعت8 الی16:30 (باوقتیقبلی!) مشاورهدرخُصوص: کار،اِطّلاعاتبهزبان‌هایمختلف
  Adenauerallee 2
 • IQ+ Netzwerk Hamburg – NOBIwww.nobi-nord.de0- 905 35 40(0) 49
  مشاورهدرخصوصارزشیابیمدارکشغلیکَسبشدهدرخارجازکِشور،جَهَتِاِنطباقوکسبتخصص‌هایتَکمیلیواِرائه‌یِتخصص‌هایلازم
 • FLUCHTort Hamburg 5.0www.fluchtort-hamburg.de
  مُشاورهبرایپَناهندگانجَوانوبزرگسالدارایوضعیتاقامتنامُشخَصوحدّاقلدَسترسیبهبازارِکار. دراینجاموسِساتمُختلفبِسیاریهمکاریمی‌کنند.
 • Restart Plus – inab:78856421 40(0) 49+دوشنبهتاپنج‌شنبهازساعت9 الی15،جمعهازساعت9 الی13برای: اَفراددارایوَضعیَتاقامتنامشخص
  مشاورهدرخصوص: جستجویکار؛هدایتوکسبشایستگی
  ایمیل: diarra.mahamane@bfw.de
  Repsoldstraße 27

 

 • اِدغامازطَریقِکَسبِتَخصص‌هایِشغلی– Elbinseln
  Industriestraße 107
  تلفن: 769969858 40(0) 49+
  ایمیل: harkat@bi-elbinseln.de
  دورهآموزشیبرایبزرگسالانِجوان(زیر30 سال) برایکَسبِتَخصص‌هایِشغلی
 • ?Café why not
  Marktstraße 55
  4300025 40(0) 49+
  ایمیل: michael.flach@why-not.org
  مُشاورهوبرنامه‌ریزیِمَسیرِشُغلی
 • Utkiek – Basis und Woge
  39842655 40(0) 49+مُشاورهوهِدایتدرخُصوصکِاراموزیبرایافراد16 تا27 سال
  ایمیل: franziska.gottschalk@basisundwoge.de
  Steindamm 11
 • ASM (انجمنشغلیمهاجرینمستقل)
  Schauenburgerstraße 49
  36138766 40(0) 49+
  ایمیل: info@asm-hh.de
  دوشنبه– پنج‌شنبهازساعت8 الی17،جمعهازساعت10 الی16
  حِمایتازجَوانان/ بُزرگسالانِجوان،آمادگیبرایکارآموزیدوگانه

دراینپایگاه‌هایمُشاورهمی‌توانیداِطّلاعاتِلازمرادرخُصوصموضوعکارورزیبِدستآورید:

 • مَرکزِپناهندگان (بَخشِبالارابِبینید)
 • Utkiek – Basis und Woge(بخشبالارابِبینید)
 • شُروعشُغلی– شِرکتpassage (بامَسئولیتِمَحدود) – مَسیرهایِشُغلی18-48 87 24 40(0) 49+آموزشاِرتباطاتبرایآمادگیپَناهندگانبُزرگسالبرایکارورزیدربَخشِخَدماتوبَخشِتِجاری؛مُشاورهشخصیوهدایت
  ایمیل: regine.heiser@passage-hamburg.de
  Nagelsweg 14, II. Stock
 • PerLe – نماییاززندگیدرهامبورگNorderreihe 61ایمیل: feige@verikom.de
  کِلاسِکامپیوترباآموزشِپذیرش،دراِدامهاِرائهکارورزی،هِدایت
  233 350177 40(0) 49+
  Verikom – اَنجمنآموزشواِرتباطاتِبینافَرهنگی
 • ELBCAMPUS مرکزشایستگی– ماموریتآیندهبرایکارنامه‌ها:    783 – 35905 40(0) 49+، maylin.kesper@hwk-hamburg.de
  برایمَشاغلِیدی: 294 – 35905 40(0) 49+، adriana.hoffmann@hwk-hamburg.de
  مُشاورهبرایاَفرادبالایِ25 سالبرایموقعیتِکاری،اَرزشیابی

 

آخرین بروزرسانی: 02.03.2018

Print Friendly, PDF & Email