ኣብ ጀርመን ክትሰርሑ ትኽእሉ፣ እንተደኣ ቅድሚ ኹነት ብቅዕነት ሃሊዩ ፣እዚ ፍላየር ንኦሪየንተሽን ይሕግዝ።ቅድሚ ስራሕ ምድላይ ምጅማርኩም ናይ ግድን ናይ ውልቃዊ ምኽሪ ክትወስዱ ኣሎኩም። ኣብዚ ፍላየር ብዛዕባ ናይ ምኽሪ ዕድላት ክትረኽቡ ትኽእሉ።እንተ ኣብ ጀርመን ክትሰርሑ እፍቂድኩም ኹኦኑ ኖርማል ወሳኒ እንታይ ዓይነት ናይ መቀመጢ ወረቀት ምህላው እዩ።

ናይ ምስራሕ መሰል እሎኒ ዶ?

ክትሰርሑ ትኽእሉ ምዃንኩምን ዘይምዃንኩምን ኣብ ናትኩም Aufenthaltstitel (ፍቓድ መንበሪ) ይምርኰስ። ዘሎኩም Aufenthaltstitel ኣየናይ ዓይነት ምዃኑ ርግጸኛታት እንተድኣ ዘይኴንኩም፡ “Asyl” ዝብል በራሪ ጽሑፍና (flyer) ነዚ ብዝምልከት ክሕግዘኩም ይኽእልዩ። ኣብዚ ክኣ ክትፍትሹ ትኽእሉ ኢኹም http://we- inform.de/portal/de/asylverfahren/.

Aufenthaltserlaubnis (ፍቓድ መንበሪ): ናትኩም Aufenthaltserlaubnis “ክሰርሕ ይፍቀዶ” ዝብል እንተድኣ ኮይኑ፡ ምዱብ ስራሕ ወይ ናይ ተልመዴንነት ስራሕ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም። ፍቓድ መንበሪኹም “ዘርብሕ ንጥፈት ፍቑድ”

ዝብል እንተድኣ ኮይኑ ናይውልቅኹም ስራሕ ክትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም፡ ከም ናይ ባኦልኹም ንግዲ ምጅማር ዝኣመሰለ።

Duldung, Ankunftsnachweis, Aufenthaltsgestattung: ንሰለስተ ኣዋርሕ ዝኣክል ኣብ ጀርመን ድሕሪ ምጽናሕ ናይ ስራሕ ፍቓድ ንኽወሃበኩም ኣብ ቤት ጽሕፈት ኢሚግረሽን ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም።

ውሕስቲ ካብ ዘኾነት ሃገር ዝመጻእኩም እንተድኣኴንኩም እሞ ንናይ ስራሕ ፍቓድ ድሕሪ 31/08/2015 ኣመልኪትኩም፡ ናይ ስራሕ ፍቓድ ናይ ምርካብ ዕድልኩም ጸቢብ’ዩ። ከምዚ እንተድኣ ኮይኑ፡ ናብ Flüchtlingszentrum ኬድኩም ምኽሪ ሕተቱ። ሓበሬታ መወከሲ፥- www.fz-hh.de Flüchtlngszentrum, Adenauerallee 10, 20097 Hamburg. ቴለ፦ 2840790

ስራሕ ንምርካብ እንታይ የድልየኒ?

ስራሕ ንምርካብ፡ ብንቡር ኣዘረራርባ በቲ ዓይነት ስራሕ ሞያዊ ብቕዓት (qualification) ክህልወካ ከምኡ’ውን ክእለት ቋንቋ

ክህልወካ የድሊ።

ምያዊ ብቕዓት

ካብ መበቆል ሃገርኩም ዘምጻእኩሞም ሰነዳት ሞያዊ ብቕዓት እንተድኣ ኣለዉኹም፡ ኣብ ትሕቲ ዝተወሰኑ ኲነታት ቅቡላት ከተግብሩዎም ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ተቐባልነት ንምርካብ፡ ኣብ ጀርመን ተወሳኺ ትምህርቲ ወይ ስልጥና ምውሳድ’ውን ከድልየኩም ይኽእል’ዩ። Zentrale Anlaufstelle Anerkennung ንምርግጋጽ ተቐባልነት/ተፈላጥነት ሰነዳት ከምኡ’ውን ንቐጻሊ ትምህርቲ ዝምልከትን ምኽሪ ክህብ ይኽእል’ዩ። ሓበሬታ መወከሲ: Schauenburgerstraße 49, 20095 Hamburg, www.diakonie-hamburg.de/de/visitenkarte/zaa/.

ስልጠናን ትምህርትን፦

Aufenthaltserlaubnis እንተድኣ ኣሎኩም፡ ጾታኹም ኮነ ዕድመኹም ብዘየገድስ ኣብ ስልጠና ናይ ምስታፍ መሰል ኣለኩም። Duldung ወይ Aufenhaltsgestattung እንተድኣ ክይኑ ዘለኩም፡ ወረቐት ፍቓድ’ውን ካብ Ausländerbehörde (ቤት ጽሕፈት ኢሚግረሽን), Hammer Str. 30-34, 22041 Hamburg ከድልየኩም እዩ። ቴለ፦ 40428390 Aufenthaltsgestattung እንትድኣ ኮይኑ ዘለኩም፡ ነዚ ፍቓድ እዚ ኣብ ሃገረ ጀርመን ንሰለስተ ኣዋርሕ ዝኣክል ግዜ ድሕሪ ምጽናሕ ኢኹም ክትረኽቡዎ እትኽእሉ።

ተልመዴንነት ካብ ክልተ ክሳብ ሰለስተ ዓመታት ይወስድ። ኣብዚ እዋን’ዚ፡ ኣብ ኩባንያ ትሰርሑን ንስራሕ ናይ ቤት ትምህርቲ ሞያዊ ስልጠና ዝጠቅም ኣገዳሲ ሕስበሬታ ትቐስሙን። ኣብ ወርሒ ከባቢ €500 ክሳብ €1000 ትኽፈሉ። ኣብ እዋን ስልጠና፡ ከምኡ’ውን ንኽልተ ዓመት ድሕሪ ስልጠና Duldung ክወሃበኩም እዩ፡ ክትጥረዙ (ክትስጐጉ) ክኣ ኣይትኽእሉን ኢኹም።

ብዛዕባ ናይ ተልመዴንነት ስራሕ ዝምልከት ዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ዝስዕብ ይርከብ፦ www.hamburg.de/yourchance

ኣብ ትሕቲ ዝተወሰኑ ኲነታት፡ ኣብ ሃገረ ጀርመን ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ወይ ኮለጅ ክትምሃሩ ትኽእሉ ኢኹም። ዝያዳኣ ሓበሬታ፦ www.study-in.de/fluechtlinge/. ንትምህርቲ ዝምልከት ዝያዳ ሓበሬታ “ትምህርቲ ኣብ ዝብል” በራሪ ወረቐትና’ውን ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ስራሕ ብኸመይ ክረክብ እኽእል?

ዕድመኹም ካብ 25 ዓመት ንላዕሊ እንተድኣ ኮይኑ እሞ ስራሕ ትደልዩ እንተድኣ ኣለኹም፡ ምኽሪ ካብ Team Flucht und Asyl (ቡድን መዕቆብን ዑቕባን) ኣብ Agentur für Arbeit ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ሓበሬታ መወከሲ:- www.arbeitsagentur.de

ማእከል 1: Norderstraße 105, 20097 Hamburg

ማእከል 2: Bargkoppelstieg 14, 22145 Hamburg

Team Flucht und Asyl cንስራሕን ስልጠናን ኣብ ጀርመን ዝምልከት ምኽሪ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ክህበኩም፡ ከምኡ’ውን ሓገዝ ክትረኽቡሉ እትኽእሉ ካልኦት መገድታት ክሕብረኩም ይኽእል’ዩ። ብዛዕባ ቅድሚ ሕጂ ዝወሰድኩሞ ስልጠና

ከምኡ’ውን ናይ ስራሕ ተመኲሮን ዝምልከቱ ሰነዳትን ሓበሬታታትን ምስ Team Flucht und Asyl ናብ ዝግበር ዝርርብ ሒዝኩሞም ክትመጹ ኣለኩም።

ብድመ ካብ 25 ዓመት ንታሕቲ እንተድኣኴንኩም, ፡ ናብ Jugend-Berufsagentur ኪዱ። Friedrich-Ebert- Damm 160, 22047 Hamburg. www.jba-hamburg.de.

ስራሕ ንምድላይ ደገፍ ናይ ወግዓዊ ዝኾነ ቤት ጽሕፈት እንተድኣ ዘይብልኩም፡ ብውልቁኹም ንስራሕ ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ስራሕ ዕድላት ኣብዞም ዝስዕቡ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ካልኦት፡ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፡ https://mygreatjobs.de, www.workeer.de, www.jobbörse.de

ትሰርሑ ወይ ስልጠና ትወስዱ እንተድኣ ኣለኹም እሞ ናይ ቋንቋ ጀርመን ክእለትኩም ኣብ ኣብ ስራሕኩም ንኽጠቕመኩም ምእንቲ ከተመሓይሹ ደሊኹም፡ ኣብዚ ዝስዕብ ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኩም፦ http://www.wege-in-den-beruf.de

ስራሕ ኣብ ምድላይን ኣብ ምምልካትን ዝተሓጋገዘኩም ትደልዩ እንተድኣ ኴንኩም ኣብዚ ዝስዕብ ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም፦

www.welcome2work.de.

ኣብ ሃገረ ጀርመን፡ ሰራሕተኛታት፡ ከም ዝኽፈል ዕረፍቲ ከምኡ’ውን ዝወሓደ-ደምዝ ዝኣመሰሉ መሰላት ኣለዉዎም። እዞም መሰላት እዚኣቶም ንዓኻትኩም’ውን ይምልከቱኹም’ዮም። ርትዓዊ ብዝኾነ ኣገባ ኣይርአን እይይ ዘለኹ ዝብል ስምዒት እንተድኣ ኣለኩም፡ ምኽሪ ንምርካብ ናብ Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም። Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg. ቴለ፦ 040 – 2858-240.

ኢንተርንሽፕ እንታይ ማለት’ዩ?

ኣብ ሓደ ሞያ ስርሑ መዓልታዊ ስራሓት ንምፍላጥ፥ ከም ሞያተኛ እንታይ ዓይነት ስራሰርሕ ከምእትድሊ ዘይትፈልጥ እንተድኣ ኴንካ፥ ወይ ንሓደ ኩባንያ እንታይ ከምዝመስል ክትፈልጦ እንተድኣ ደሊኻ። ኣብ ሃገረ ጀርመን ብዙሓት ዓይነታት ኢንተርንሽፕ ኣለዉ። ገለ ሰባት ይኽፈሉ፡ ገለ ግን ኣይክፈሉን። ንኢንተርንሽፕ ዝምልከት ምኽሪ ኣብዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፦

Flüchtlingszentrum Hamburg, www.fz-hh.de, CJD, www.cjd-nord.de, ቴለ፦ 040 21111810, Elbcampus, www.missionzukunft.elbcampus.de, ቴለ፦ 040 35905-294.

Last Updated: 03.03.2018

Print Friendly, PDF & Email