Sozialmanagement (ኣመሓዳሪት ማሕበራዊ ጉዳያት)

ዝዀነ ይኹን ሕቶ ምስዝህልወኩም፡ መጀመርታ ክትውከስዎ ዝግባእ ኣካል፡ እታ ኣብ ዘለኹሞ መዕቈቢ እትርከብ Sozialmanagement (ኣመሓዳሪት ማሕበራዊ ጉዳያት) እያ። በዛ ኣካል እዚኣ፡ ንዝዀነ ይኹን ሕቶኹም ዝምልከት ምኽሪ ከምዝወሃበኩም ክትገብር፡ ኣድላዪ እንተዀይኑ ድማ ከመይ ዝኣመሰለ ኣገልግሎት ቀጺሉ ኪወሃበኩም ምዃኑ ክትሕበረኩም እያ።

ኣብራህቲ ሓበሬታ

ኣብራህቲ ሓበሬታ (ኣሕጽሮተ-ቃል IGRIs) በብነኣሽቱ ጕጅለታት ተወዲቦም ሓንሳብ ኣብ ወርሒ ደሃይኩም ንኽገብሩ ናብ መዕቈቢኹም ዝበጽሑ ወለንተኛታት ሰባት እዮም። ዘድልየኩም ነገር እንተሃልዩ፡ ብዛዕባ ጉዳይኩም ንIGRIs ምሕባር ጥራይ እዩ። ንሕቶታትኩም ክምልሱን ኣብ ትሕዝቶ ናይ’ዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ መብርሂ ኪህቡኹምን እዮም። ዝዀነ ይኹን ስክፍታ ምስዝህልወኩም፡ IGRIs እቲ ክትውከስዎ ዘለኩም ዝምልከቶ በዓል-መዚ ትካል ኣየናይ ምዃኑ ከፍልጡኹም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ክድግፋኹም ዝኽእላ ፕሮጀክትታት ሓበሬታ ኪህቡኹም እዮም። ብዛዕባ ዝዀነ ይኹን ትሕዝቶኡ ዘይተረድኣኩም ኢ-መይል ድዩስ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እውን መብርሂ ኪህቡኹም እዮም።

IGRIs ኣብ መስርሕ ሕቶ ዕቍባ፡ ምምሃር ቋንቋ ጀርመን፡ ትምህርትን ስራሕን፡ ፊናንሲያውያን ኣገልግሎታት፡ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና፡ ከምኡ’ውን ኣብ መነባብሮ ሃምበርግን ካልእን ኣብ ዘተኰሩ ጉዳያት ብዝምልከት ሓበሬታ ኪህቡኹም እዮም። ንሳቶም፡ ጽማቝ ናይ’ቶም ቀንዲ ዝበሃሉ ሓበሬታታት ዝሓዙ በረርቲ ጽሑፋት ምስኦም ይማልኡ እዮም። እዞም በረርቲ ጽሑፋት እዚኣቶም፡ ኣብ’ዚ እዋን እዚ ብቛንቋታት ጀርመን፡ እንግሊዝ፡ ዓረብ፡ ፋርስ፡ ኩርዲሽ ከምኡ’ውን ቲግሪሽ ተዳልዮም ኣለዉ።

ኣብ’ዚ እዋን እዚ፡ ከም ናይ ቃል ተርጐምቲ ኣገልግሎት ንምሃብ – ን IGRIs ኣሰንዮም ናብ መዕቈቢ ስደተኛታት ዝኸዱ ሰባት ነናዲ ኣለና። ከም ወለንተኛታት ኣብራህቲ ሓበሬታ ንኽትሰርሑ ስልጠና ኪወሃብኩም ይኽእል እዩ። ብሓደ ወይ ልዕሊ ሓደ – ካብ’ዞም ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሮም ዘለዉ ቋንቋታት ክትዛረቡ ትኽእሉ ዶ?  ብመገዲ freiwillige@we-inform.de ምሳና ተመዝገቡ!

Print Friendly, PDF & Email