መሰረታዊ ናይ ሞባይል ውዕል

መብዝሕቱ ግዜ ናይ ሞባይል ውዕል ክትገብሩ እንተ ደሊኹም ሕሱር እዩ። ናይ ነዊሕ ዓመታት ውዕል ምግባር ግን ኣወግዱ። ምኽንያቱ ክሳብ 2 ዓመት ምስቲ ትካል ጥራይ ስለ ዝኾንኩም ናብ ካልእ ክትቅይሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም።

ዝሓሸ ኣማራጺ Prepaid-Verträge ዝበሃል ብዘይ ውዕል ንጥቀመሎም ዝተመርጹ እዮም። እዚ Prepaid-Vertrag መጀመርያ ገንዘብ ትመልእዎ (መብዝሕትኡ ግዜ 10 €) ብድሕሪ እዚ ተለፎን ክትድውሉን ኢንተርነት ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ገንዘብ እንተ ተወዲኡ ድማ ከም እንደገና ትመልእዎ። Prepaid-Verträge ኣብ እንዳ ዱኳን፡ ሱፐር ማርኬት፡ እንዳ ነዳዲ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብዘን ዱኳናት እውን ናይ ሞባይል ሲም ካርድ ክትወሃቡ ትኽእሉ ኢኹም ብድሕሪኡ ድማ ትመልእዋ።

ኩሉ ግዜ ውዕል ክትፍርሙ ከለኹም ተረዲኡኩም ጥራይ ፈርምሉ። ቅድሚ ምፍራምኩም፡ ኣንቢቡ ከተርጉመልኩም ዝኽእል ሰብ ሒዝኩም ኪዱ። ብፍላይ ድማ ካብ ናይ ሞባይል መስመር ኣብ ካምፕታት እንዳ መጹ ዝሸጡ ሰባት ምጥንቃቕ የድሊ።

ናይ ሞባይል ውዕል ንምፍጻም መጀመርያ ኣድራሻኹም ክትህቡ ኣለኩም። ኣብ መጀመርያ ኣድራሻ ናይቲ ካምፕ Erstaufnahme ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። ናብ ካልእ ቦታ ምስ ትቕይሩ እንተ ደንጎኹም ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ሓዲሽ ኣድራሻኹም ክትህቡ ኣለኩም። መብዝሕትኡ ግዜ ብSMS ጽሒፎም ይሓትኹም እዮም።

ዋጋታት መደወሊ፡ ናብ ወጻኢ ሃገር፡ መጠቀሚ ኢንተርነት፡ ተለፎን ምድዋል ኣብ ውሽጢ ጀርመን

እቲ ታሪፍ ክትመርጹ ከለኹም ዝተፈላለዮ ትካላት ከተመዛዝንዎም ጽቡቕ እዩ። ኣብተን ትድዉልለን ሃገራት ዝኽፈሎ ግብሪ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ይፈላለ እዩ። ኩሉ ግዜ እውን ናይ መደወሊ ግብሪ ክሳብ 15 ሳንቲም ዝኽፈል ኣለዎ። ንውሕ ዝበለ ዝርርብ እንተ ኮይኑ እቲ ግብሪ ይሓስር። ብመሰረቱ ካብ 35 ሳንቲም ንደቒቕ ዝበዝሕ እንተ ኮይኑ ክቡር እዩ።

ንወጻኢ ሃገር ዘደውሉ ፍሉጣት ትካላት ከም Blauworld (ናብ ዒራቕ), Lebara (ቦዝንያ ሄርዞጎቪና፡ ዒራቕ፡ ናይጀርያ፡ ፓኪስታን), Lycamobile (ናብ ጆርዳን፡ ሊባኖን፡ ናይጀርያ፡ ፓኪስታን፡ ሶርያ፡ ቱርኪ), Mobi (ናብ ኤርትራ), Mobilka, NettoKom (ናብ ዒራቕ), Ortel Mobile (ኣፍጋኒስታን) ከምኡ ‘ውን Star World (ኣልባንያ፡ ኮሶቮ፡ ማቸዶንያ፡ ሰርብያ)። ንጹራት ሓበሬታ ብቐጥታ ኣብቲ ናታቶም መርበብ ኢንተርነት ትረኽቡ ኢኹም። ኩሎም ትካላት እውን ተወሰኽቲ ናይ ኢንተርነት ኣማራጺታት ብሞባይልኩም ክትጥቀሙሉ ትኽእሉ ኣለዎም። ኣብዚ እውን እቲ ክፍሊት ኣወዳድርዎ ኢኹም!

ኣብ ውሽጢ ጀርመን ብዙሕ ትድውሉ እንተ ኮይንኩም ተወሳኺ ናይ ሞባይል ስምምዕ ክትገብሩ ዝተመርጸ እዩ። ናብ ካልእ ህገራት ብሕሱር ዘደውላ ትካላት መብዝሕቱ ግዜ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብኹቡር እዮም ዘኽፍሉ። እዚ ዋላ እውን ናይ ኢንተርነት ምጥቃም ይኸብር እዩ። ንኣብነት መዛረቢ ኣፕ Viber, Whatsapp ወይ Skype ክትጥቀሙ ደሊኹም ናይ ጀርመን ኢንተርነት ይኣኽለኩም እዩ። በዚ መሰረት ድማ ኣብክንዲ ብመስመር ብተሌፎን ብኢንተርነት ናብ ወጻኢ ሃገር ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም።

ዓበይቲ ናይ ተሌፎን Prepaid-Verträgen ትገብሩለን ትካላት ኣብ ጀርመን Congstar, Aldi Talk, Telekom, O2, Vodafone ከምኡ እውን E-Plus እዮም። ተወሰኽቲ ሓበሬታታት ኣብ መርበብ ኢንተርነት ናይተን ትካላት ትረኽቡ ኢኹም።

ብነጻ ዋይ ፋይ

እዚ ተበግሶ Freifunk.Hamburg ዝበሃል ኣብ መላእ ከተማ ናይ ነጻ ኢንተርነት ዋይ ፋይ ይዝርግሕ። ነዚ ክትጥቀሙ መጀመርያ „Hamburg.freifunk.net“ (SSID/WLAN-Name) ኣቲኹም ተመዝገቡ። እቲ ዘድሊ ነገራት  knotenkarte.de ወይ ድማ ብሓገዝ ኣፕ „freifunk“ ን iOS ወይ Android ትረኽብዎ።

ብተወሳኺ እውን ናይቲ ኸባቢ ኢንተርነት ዘእንግዱ ብነጻ ናይ ዋይ ፋይ ኢንተርነት ኣብ MobyKlick ይህቡ እዮም። ነቲ ዋይ ፋይ ክትጥቀሙ እንተ ደሊኹም፡ ናብቲ መእተዊ መርበብ „MobyKlick“ (SSID/WLAN-Name) እተዉ። ብተወሳኺ እውን  „Ich habe keine Benutzerdaten“ ምረጹ። ኣብ መወዳእታ ድማ ቁጽሪ ተለፎንኩም ምልእዎ። እቲ መተዊ ኮድ ብ SMS ክስደደልኩም እዩ። ካብዚ ሰዓት እዚ ብነጻ ን24 ሰዓታት ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። እተን ናይ መጀመርያ መእተዊ ገጽ ኣብዚ ኣለኩም፡ www.mobyklick.de/index.php?id=availability

ብዝተረፈ ኣብ ጀርመን ኣብ ውሑዳት እንዳ ሻሂን ድኳናትን ጥራይ እዩ ዋይ ፋይ ዘሎ። ናይ ኩለን ዋይ ፋይ ቦታታት ኣብ ሃምቦርግ ኣብዚ ገጽ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም፡  www.hamburg-tourism.de/infos/mobile-angebote/w-lan-hotspots.

ኣብ Hamburg Hauptbahnhof ካብ ዝርከብ ትካል Deutsche Telekom ከምኡ’ውን ኣብ ነቝጣታት ባቡር Altonaን Harburgን ድማ ናጻ ናይ ፍርቂ ሳዓት ኣገልግሎት ኢንተርኔት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።  (SSID/WLAN name: Telekom)።

Last Updated: 27.07.2017

Print Friendly, PDF & Email