ኣብ እዋን መስርሕ ዕቑባ ምኽሪ ዝህባ ቤት ጽሕፈታት ኣለዎ። ገለ ካብኣተን ኣብዚ ገጽ ታሕቲ ትረኽብወን ኢኹም። ብዘተኻእለ መጠን እዚ ዕድላት ተጠቐሙሉ። እዚ ጽሑፍ ግን ናይ ሕጊ ምኽሪ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ናይ መጀመርያ ኣንፈት ዝህብ ጽሑፍ እዩ። እቶም ሰራሕተኛታት ቤት ምኽሪ ከከም ኣድላይነቱ ንሕጊ ዝምልከቱ ሕቶታትኩም ክምልሱን ናብ ጠበቓታት ከመሓላልፍኹምን ይኽእሉ እዮም።

1 ኢድ መውሃቢ ቦታ- Ankunftszentrum Rahlstedt

ኣብ ሃምቡርግ ምብጻሕ

ብቐዳምነት፡ ናብ ማእከል መቐበሊ Rahlstedt (Bargkoppelweg 66a) ክትከዱ ኣለኩም።

ኣብኡ ክትምዝገቡ ኢኹም። እቲ ማእከል፡ መጀመርታ Ankunftsnachweis (ናብ ሃገር ከም ዝኣተኹም መረጋገጺ) ክሰርሓልኩም’ዩ፥ እዚ ናይ ዑቕባ መመልከቲ ንምቕራብ ኣድላዪ እዩ። ኣብ እዋን መስርሕ ምዝገባ፥ እቲ ማእከል መቐበሊ ከም ስምኩምን ዕለተ ልደትኩምን ዝኣመሰሉ ውልቃዊ ሓበሬታታ፡ ከምኡ’ውን ስእልኹምን ቅዳሕ ኣሰር ኣጻብዕትኹምን ክወስዱ ኢዮም። ብድሕሪኡ፡ እቲ ማእከል መቐበሊ፡ ጒዳል ሕቶ ዑቅባኹም ኣበየናይ ፌደራላዊ መንግስቲ ናይ ጀርመን ከምዝርአ ይውስን። ነዚ ውሳነ እዚ ብዝምልከት ብቅልጡፍ ክሕበረኩም’ዩ።

ብሓፈሽኡ ኣብቲ ዝግበር ውሳነ ዝኾነ ጽልዋ ኣይህልወኩምን። ከም ብርቱዕ ሕማም ወይ ስንክልና ዘለዎም ግን ፍሉይነት ኣሎዎም። ስለዚ፡ ነዚ ዝምልከት ሓበሬታ ምቕራብ ኣይትረስዑ።

ኣፈናዊ ምዝገባ

መስርሕ ሕቶ ዑቕባ ካብ ሃምቡርግ ወጻኢ

መስግሕ ሕቶ ዑቕባኹም ኣብ ካልእ ፌዳራላዊ መንግስቲ እንተድኣ ኮይኑ ዝካየድ፡ ብቕልጡፍ ክሕበረኩም’ዩ። ኣድራሻ ዝተጻሕፎ Anlaufbescheinigung (ወረቐት ምስክር ናይ መስርሕ) ይወሃበኩም። ኣብቲ ኣድራሻ ንሱ ተመልክቱ። ንመጓዓዝያ፡ ናይ ባቡር ትኬት ክወሃበኩም’ዩ።

ናብቲ ዝተመደብኩሞ ማእከል ክሳብ እቲ ዝቕዝል መዓልቲ ክትከዱ ዘይክኣል እንተድኣ ኮይኑ፡ ኣብቲ ማእከል መቐበሊ ክትሓድሩ ትኽእሉ ኢኹም። Ankunftsnachweis ኣብቲ ዝተመደብኩሞ ማእከል ምስከድኩም ጥራሕ’ዩ ዝወሃበኩም።

ስርሕ ሕቶ ዑቕባ ኣብ ሃምቡርግ

መስርሕ ሕቶ ዑቕባኹም ኣብ ሃምቡርግ ዝካየድ እንተድ። ኣብት Ankunftsnachweis ስምኩምን ዕለተ-ልደትኩምን ብትኽክል ምምዝጋቡ ኣረጋግጹ!

ሕጂ፡ ኣብ ጀርመን ከም ሓታቲ/ ዑቕባ ብወግዒ ተመዝጊብኩም ኣለኹም ማለትዩ። ንዑቅባ ግን ገና ኣየመልከትኩምን ዘለኹም።

እቲ Ankunftsnachweis ዘገልግሎ ገደብ ግዜ 1 ሰሙን እዩ። ኣብ ውሽጢ 1 ሰሙን ናይ ዑቕባ መመልከቲ እንተድኣ ዘየቕረብኩም ወይ ብኣካል ኣብ BAMF (ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ኢሚግራሽንን ስደተኛታትን፡ Sachsenstraße 12-14, 20097 Hamburg) ኣብ ዝተመደበልኩም ቆጸራ እንተድኣ ዘይቀሪብኩም፡ እቲ Ankunftsnachweis ተቐባልነት ኣይህልዎን። ኣብ Ausländerbehörde, Hammer Straße 30-34 ክኣ ን 6 ኣዋርሕ ከተናውሑዎ ከድልየኩም እዩ።

Ankunftsnachweis ምስተቐበልኩም፡ ሽዑ ንሽዑ መሰል ናይ መዕረፊ፡ መግቢን ሕክምናዊ ክንክንን ይህልወኩም። Ankunftsnachweisኩም፡ ከምኡ’ውን ናይ ቼክ መለለዪ ካርድኹም ኩሉ ግዜ ምሳኹም ሓዝዎ።

3 ኣፈናዊ መርመራ

 

ድሕሪ ምምዝጋብኩም፡ ኣብ Bargkoppelstieg 10-14 ኣፈናዊ ሕክምናዊ መርመራ ክርገብሩ ኢኹም። እዚቲ መርመራ፡ Röntgenuntersuchung (ናይ ራጂ መርመራ)፡ መርመራ ደም፡ ከምኡ’ውን ሓጺር ናይ ኣካላዊ መርመራ የጠቓልል። እቲ መርመራ፡ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምልላይን ንምፍዋሶምን ኣገዳሲ ኢዩ፡ ንኣብነት። ክታበት’ውን ክትክተቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ደቂ-ኣንስትዮ፡ ጓል-ኣንስተይቲ ሓኪም ክጠልባ ይኽእላ ኣየን።

4 ምቕራብ ወግዓዊ መመልከቲ ሕቶ ዑቕባን መስርሕ ምስማዕ ጒዳይ ዑቕባን

ውግዓዊ መመልከቲ ሕቶ ዑቕባኹም ንሰራሕተኛ ፌዳራላዊ ቤት-ጽሕፈት ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን (BAMF) ተቕርቡ፡ Aufenthaltsgestattung (ናይ መንበሪ ፍቓድ) ይውሃበኩም። ነዚ፡ ኩሉ ግዜ ምሳኹም ሓዙዎ!

DUBLIN III

ኣቐዲምኩም ኣብ ካልእ ሃገር ተመዝጊብኩም እንተድኣ ኔርኩም፡ ብዛዕባ’ዚ ክትሕተቱ ኢኹም። ንኣብነት፡ ኣሰር ኣጻብዕኹም (ዓሸራ) ተወሲዱልኩም እንተድኣ ነይሩ ተመዝጊብኩም ኢኺም ማለት እዩ። ሓባራዊ ስርዓተ-ኣሰራርሓ ናይ ኣውሮጳ፡ ንሰበ-ስልጣን ጀርመን ኣብ ካልእ ኣውሮጳዊት ሃገር ኣቐዲሙ ምዝገባ ተግይሩ ምንባሩን ዘይምንባሩን ሓበሬታ ክረኽቡ ይፈቕደሎም’ዩ። መስርሕ ሕቶ ዑቕባኹም ኣብታ ሃገር እቲኣ ከተካይዱ ናብኣ ክትምለሱ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡ ንምግባር ከኣ ናብታ ሃገር ክትውሰዱ ኢኹም። እድላዪ እንተድኣ ኮይኑ፡ ካብ ማእከል ምኽሪ ሓገዝ ሕተቱ።

እቲ ምስማዕ ጒዳይ ንመስርሕ ምቕራብ ሕቶ ዑቕባ ወሳኒ እዩ። ኣብዚ፡ ስለምንታይ ካብ ሃገርኩም ከምዝወጻእኩም ትገልጹ። እዚ መስርሕ ምስማዕ ጒዳይ ፍሉይ ኣገዳስነት ዘሎዎ ብምዃኑ ኣቐዲምኩም ክትዳለዉ ኣለኩም።

ትወሳኺ ሓበሬራ ብዛዕባ መስርሕ ምስማዕ ጒዳይ ኣብዚ ዝስዕብ ክትረኽቡ ትኽእሉ፦
– ፊልም ብዛዕባ መስርሕ ምስማዕ ጒዳይ ካብ asylindeutschland.de፦ www.asylindeutschland.de/de/film-2/
– መንሹር (ፓምፍሌት) ብዛዕባ መስርሕ ምስማዕ ጒዳይ ካብ Informationsverbund Asyl und Migration e.V.፦ https://goo.gl/hd7Uwe

ኣብቲ መስርሕ ምስማዕ ጒዳይ ሕቶ ዑቕባ እቲ ውሃቢ-ውሳነ ከምኡ’ውን ተርጓሚ ይሳተፉ። እንተድኣ ደሊኹም፡ ምሳኹም ካልእ ሰብ ሒዝኩም ክትመጹ ትኽእሉ ኢኹም። እንተኾነ ግን፡ እቲ ሰብ ኣቐዲሙ ኣብ BAMF in advance ክምዝገብ ኣሎዎ፡ ኣብቲ መስርሕ ዑቕባውን ዘይክሳተፍ ይኽእል’ዩ። ንጠበቓታት ወይ መጒዚታት ኣቐዲምካ ምምዝጋብ ኣየድልዮምን።

ብዛዕባ ጸቕጢ/ጭንቀት ዝፈጥሩ ተመኲሮታትኩም ክትዛረቡ ድሉዋት እንተድኣ ዘይኴንኩም፡ ብኽብረትኩም ንBAMF ሓብሩ።

ደቂ ኣንስትዮ፡ ጓል ኣንስተይቲ ሓታቲት ከምኡ’ውን ተርጓሚት ክግበራለን ክጠልባ ይኽእላ እየን።

5 ውሳኔ

ዑቕባ፦ ብዛዕባ ናይ ዑቅባ ሕቶኹም ዝተዋሀ ውሳነ እወታዊ እንተድኣ ኮይኑ፡ elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) (ኤለክቶኒካዊ ፍቓድ መንበሪ) ይውሃበኩም። እዚ ናይ ውህደት ትምህርቲ ክትወስዱ የኽእለኩም፡ ስራሕ ምስራሕ’ውን ክትጅምሩ ትኽእሉ።

ንምጥርናፍ ስድራቤት መመልከቲ ንምቕራብ፡ ናይ ስደተኛ ወረቐት (refugee status) ናይ ግድን ኣድላዪ እዩ። ናይ ስደተኛ ወረቐት ድሕሪ ምርካብኩም ኣብዘለዋ 3 ኣዋርሕ፡ ኤምባሲኹም ንመስርሕ ምጥርናፍ ድራኹም ምእንቲ ከሳልጠልኩም ብእዋኑ መዘኻኸሪ ሃቡ። መመልከቲኹም ኦንላይን ኣብዚ ዝስዕብ ከተቕርቡ ትኽእሉ፦ https://fap.diplo.de/webportal/desktop/index.html#start ወይ https://familyreunion-syria.diplo.de/webportal/desktop/index.html#start. ኣባላት ስድራ ናብ ጀርመን መዓስ ክመጽኡ ከምዝኽእሉ ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ካብ ማእከል ምኽሪ ርኸቡ።

ኣስተውዕሉ-፦ ናይ ሓደ-ዓመት መንበሪ ፍቓድ ንዘለዎም (ኣብ ካልኣዊ ሓለዋ ንዘለዉ) ጒዳይ ምጥርናፍ ስድራቤት ክሳብ መጋቢት 2018 ተወንዚፉ ኣሎ። ስለዚ፡ ቈጸራ ንምሓዝ ኣብተን ዝምልከተን ኤምባሲታት ብዝተኻእለኩም መጠን ቀልጢፍኩም ኣመልክቱ። ብተወሳኺ፡ ናይ ስደተኛ ወረቐት ድሕሪ ምርካብኩም፡ ብዝታኻእለ መጠን ቀልጢፍኩም ናብ ምኽሪ ኪዱ፡ ዝኾነ ሓጹር ግዜ ምእንቲ ከይተሕልፉ።

ምንጻግ ሕቶ ዑቕባ፦ ናይ ዑቕባ ሕቶኹም እንተድኣ ተነጺጉ ክትማጐቱ ትኽእሉ ኢኹም። ገደብ ግዜ ናይ ምጒት ኣብ ዓይነት ናይቲ ምንጻግ ሕቶ ዑቕባ ዝምርኮስ ኮይኑ፡ 1 ወይ 2 ሰሙን ጥራሕ እዩ። ናብ ሃገር ክኣትዉ እጉዳት ንዝኾኑ ወይ ሕቶ ዑቕባኣዕም ምቁዕ መሰረት ዘይብሉ እንተድኣ ኮይኑ እቲ ገደብ ግዜ 1 ሰሙን እዩ። ስለዚ፡ ደብዳቤታትኩም ቀጻሊ ፈትሹ። ናይ ዑቕባ ሕቶኹም እንተድኣ ተነጺጉ፡ ብዝተካእለኩም መጠን ቀልጢፍኩም ንማእከል ምኽሪ ተወከሱ። እንተዘየሎ፡ ብህጹጽ ካብዚ ሃገር ክትወጽኡ ኢኹም ትግደዱ። በዚ ግዴታ እዚ ተቐዪድኩም እንተድኣ ዘይወጺእኩም፡ ክትጥረዙ (ማለት፡ ብሓይሊ ናብ መበቆል ሃገርኩም ክትስደዱ) ከምኡው’ን ናብዚ ሃገር ዳግም ካብ ምእታው ክትእግገዱ ትኽእሉ ኢኹም።

ብመሰረት ሕጊ ዑቕባ ሃገረ ጀርመን፡ እዘን ዝስዕባ ሃገራት ውሑሳት ከምዝኾና እየን ዝሕሰባ፦ ኣልባንያ፡ ቦዝንያ-ሄርዞጎቪና፡ ጋና፡ ኮሶቮ፡ ማቼዶንያ፡ ሞንተኔግሮ፡ ሰኔጋል፡ ከምኡ’ውን ሰርብያ። በዚ ምኽንያት፡ ካብዘን ሃገራት እዚኣተን ዝመጹ ሓተትቲ ዑቕባ፡ ሕቶ ዑቕባኦም ናይ ምዕዋት ተኽእሎኡ ትሑት’ዩ። ይኹን ድኣ’ምበር፡ BAMF ንነፍሲ-ወከፍ ናይ ሕቶ ዑቕባ መመልከቲ ብጥንቃቐ ክምርምሮ ይግደድ እዩ።

ገና ዘይተወሰነ፦ ብዛዕባ ዝመልከትኩሞ ናይ ዑቕባ ሕቶ ቅልጡፍ ውሳነ እንተድኣ ዘይተዋሂቡኩም፡ Aufenthaltsgestattung ን 6 ኣዋርሕ ትውሃቡ። እንደገና፡ ብኽብረትኩም ስምኩምን ዕለተ-ልደትኩምን ትኽክል ምዃኑ ኣረጋግጹ። እቲ እንተድኣ እቲ ዝተዋህበኩም Aufenthaltsgestattung ድሕሪ ሰለስተ ኣዋርሕ ዝወድቕ እንተድኣ ኮይኑ፡ ንኽናዋሓልኩም ኣብ Ausländerbehörde, Hammer Straße 30-34 ኣመልክቱ።

ናብ ሃገርካ ብወለንታኻ ምምላስ፡ ናብ መበቆል ሃገርኩም ክትምለሱ ድሌት እንተድኣ ኣለኩም ወይ ብሰንኪ ምንጻግ ናይ ዑቕባ ሕቶኹም ክትምለሱ እንተድኣ ግድን ኮይኑ፡ ናይ ምምላስ ጒዕዞ ብዝምልከት Flüchtlingszentrum, Adenauerallee 10 ምኽርን ሓገዝን ምርካብ ክህብ ይኽእል እዩ።

ኣማኸርቲ ቤት ጽሕፈታት ንስደተኛታት

ኣብዚ ናይ ኣማኸርቲ ቤት ጽሕፈታት ሓገዝ ብዛዕባ ናይ ዑቕባ መስርሕኩም ዝምልከት ትረኽቡ። እቲ ምኽሪ ናይ ናጻ ኣገልግሎትን ምስጢራውን እዩ። ሰራሕተኛታት ቤት ምኽሪ ዝተፈላለየ ቋንቋታት ይዛረቡ እዮም!

flucht•punkt: Eifflerstr. 3, +49 40 432500 80, www.fluchtpunkt-hh.de, ረቡዕ: ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 15

Flüchtlingszentrum: Adenauerallee 10, +49 40 284079, www.fz-hh.de, ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ: 9 – 13፡ ሓሙስን ሰሉስን ተወሳኺ 15 – 17፡ ረቡዕ ዕጽው እዩ።

Café Exil: Hammer Straße 10, +49 40 2368216, ሰኑይ ክሳብ ሓሙስ: 8 – 14፡ ዓርቢ: 8 – 13፡ ረቡዕ ዕጹው እዩ

Refugee Law Clinic: ናይ ነጻ ሕጋዊ ምኽሪ ብዛዕባ መስርሕ ዳብሊን (Dublin-Verfahren)፡ ናይ ስድራቤት ምትእኽኻብ፡ ምቅርራብ ንቃለ-መጠይቕ ዑቕባ ኮነ ንኣንስትን፡ ኣዋልድን ከምኡ ‘ውን LGBTI ስደተኛታት ዝምልከት። www.rlc-hh.de

Campus(Universität Hamburg): Von-Melle-Park 5 (VMP 5), Aufgang D, 2. Obergeschoss, Raum 2029. Dienstags und Mittwochs von 14-17 Uhr.

Altona -Thalia Theater: Gaußstraße 190, Donnerstag 15 – 18 Uhr.

Veddel (Poliklinik Veddel): Am Zollhafen 5b, Jeden 1., 3. und 5. Freitag des Monats 15-18 Uhr.

Frauenberatung (Poliklinik Veddel): Am Zollhafen 5b, Jeder 2. Freitag des Monats von 15-18 Uhr.

Last Updated: 02.03.2018

Print Friendly, PDF & Email