ምስ ነበርቲ ናይ ሃምበርግ ክትራኸቡሎም እትኽእሉ ሓያለይ ኣጋጣሚታት ኣለዉ። ገለ ካብኦም፦

ናይ ‘እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም’ ድራር፦ ነበርቲ ሃምበርግ ናብ ናይ ‘እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም’ ድራር ኪዕድሙኹም እዮም!
ብዙሓት ካብ ተቐማጦ ሃምበርግ፡ ኣብ ገዝኦም ናይ ‘እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም’ ድራር ብምድላው ንስደተኛታትን ደለይቲ ዕቝባን ይዕድሙ እዮም። እዚ ምስ ገለ ተቐማጦ ሃምበርግ ክትራኸቡ፡ ቁሩብ ብቛንቋ ጀርመን ክትዛረቡን ናጻ ናይ መግቢ እንግዶት ከተስተማቕሩን ዘኽእለኩም ጽቡቕ ዕድል እዩ።
ምስ ዓዳሚኹም ክትረዳድኡ ምእንቲ ክትክእሉ፡ ብመጠኑ ብቛንቋ ጀርመን ወይ እንግሊዝ ክትዛረቡ እትኽእሉ ክትኰኑ ኣገዳሲ እዩ።  ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ፦ www.welcome-dinner.de

ናብ ናይ ‘እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም’ ድራር ብኸመይ እየ ክዕደም?

  1. ኣብ’ዚ ዝስዕብ ገጽ መርበብ ሓበሬታ ተመዝገቡ፦ www.welcome-dinner.de
  2. ናይ ‘እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም’ ድራር እትውድብ ጕጅለ ተሌፎን ብምድዋል ዓዳሚኹም መን ምዃኑ ክትሕብረኩም እያ። ናይ ዓዳሚ ቍጽሪ ተሌፎን ኪወሃበኩም እዩ።
  3. ድሕሪ’ዚ፡ ብዛዕባ ቈጸራ ናይ’ቲ ድራር ምስ ዓዳሚኹም ትረዳድኡ ማለት’ዩ።
Refugio – Café der Gastfreundschaft:

Café Refugio ደለይቲ ዕቝባ ስደተኛታት ዝእንገዱሉ ቤት-ሻሂ እዩ። ኣብ’ዚ ዝርከብ ዕድል፦

  • ሻሂን ቡንን ብናጻ ምስታይ
  • ግዜ ምሕላፍፍ
  • ምስ ፈተውቲ ምርኻብ
  • ቴኒስ ጣውላ ወይ ከም ዳማ ዝኣመሰሉ ጸወታታት ምጽዋት

ከምኡ’ውን ብዙሓት ካልኦት ዕድላት ኣለዉ፦ ስፖርት (ንኣብነት – ምሕኳር ጎቦታት፡ ኵዕሶ እግሪ፡ ብብሽክለታ ዝካየዱ ዑደታት)፣ ምርኢታት ሙዚቃ፣ ምኽሻን መግቢ፣ ናይ ከተማ ዑደታት፣ ናይ ቋንቋ ስልጠናታት፣ መንግስታዊ መዝነት ናብ ዘለወን ትካላት ናብ እትኸዱሉ ዘሰንየኩም ሰብ ትረኽቡ።

ኣብ’ዚ ቤት-ሻሂ እዚ ብውልቂ ክትምዝገቡሎም ናይ እትኽእሉ ንጥፈታት ዝርዝር ክትረኽቡ ኢኹም።

Bremer Straße 9, ሰኑይ ክሳብ ቀዳም – ካብ ሰዓት 3 ድ.ቀ. – 8 ድ.ቀ.፣ www.cafe-refugio-harburg.de

Refugees Welcome Café፦ ንተምሃሮ ናይ ሃምበርግ ርኸብዎም!

ኣብ ወርሒ ክልተ ሻዕ፡ ኣብ ሃምበርግ ምስ ዝርከቡ ተምሃሮ ተራኺብኩም ብዛዕባ ደስ ዝበለኩም ኣርእስቲ ከተዕልልዎም ዕድል ኣለኩም። ናብ’ዚ ውዑይን ዝሑልን መስተታት ምስ ምቁራት ነገራትን ጠዓሞትን ዝእንገዱሉ ኣጋጣሚ ዕዱማት ኢኹም። ብዛዕባ ዩኒቨርሲቲ ድዩስ ብዛዕባ ኣብ ሃምበርግ ዝርከቡ ፍሉያት ትምህርትታት ሕቶ ከተቕርቡ ናጽነት ይሰማዕኩም!

ካምፓስ ዩኒቨርሲቲ ሃምበርግ፡ Café Paranoia, Von-Melle-Park 8, ኣብ ነፍሲወከፍ ቀዳመይትን ሳልሰይትን ሓሙስ ናይ ወርሒ ልክዕ ሰዓት 5 ድ.ቀ. ይካየድ፣ refugeecafe-uhh@gmx.de

Human@Human e.V.: ፕሮግራም ምኽራዊ መሰነይታ

ዘሰንየኩም ኣማኻሪ መድለየኩም ዶ? ዝዀነ ክሕግዘኩም ዝኽእል ኣብ ጀርመን ዝነብር ወይ ኣብ’ዛ ሃገር ንነዊሕ እዋን ዝተቐመጠ ሰብ? ኣብ ከባቢ ሃምበርግ ኣሰንይኩም ክገይሽ ዝኽእል ገለ ሰብ? ቋንቋ ጀርመን ኣብ ምጽናዕ፡ መንበሪ ቦታ ኣብ ምድላይ ወይ ስራሕ ኣብ ምርካብ ክተሓጋገዘኩም ዝኽእል ገለ ሰብ?

ናብ ኣብያተ ጽሕፈት Human@Human ብምኻድ ኣብ ፕሮግራም ምኽራዊ መሰነይታ ተመዝገቡ። እዚ ኣብ’ዚ ዝርከብ ጕጅለ፡ ዘሰንየኩም ኣማኻሪ ረኺቡ ክልቴኹም ክትላለዩሉ እትኽእሉ ናይ ፈለማ ቈጸራ ክሰርዕ እዩ።

Hamburger Schloßstraße 14,
ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ – ካብ ሰዓት 9 ቅ.ቀ. – 12 ድ.ቀ.

Last Updated: 27.07.2017

Print Friendly, PDF & Email