ኣብ መስርሕ ምምልኻት ንፖለቲካዊ ዕቝባ

 ገንዘባዊ ደገፍ ንኽትረኽቡ ናብ Zentralen Erstaufnahme, Harburger Poststraße 1, ከተመልክቱ የድልየኩም። እዚ ቤት-ፅሕፈት እዚ ዝኽፈተሉ ኣብ መዓልትታት ሰኑይ፡ ሰሉስን ሓሙስን ካብ ሰዓት 8 ቅ.ቀ. ክሳብ 3 ድ.ቀ.፣ ዓርቢ ድማ ካብ ሰዓት 8 ቅ.ቀ. ክሳብ 2 ድ.ቀ. እዩ። ኣብ’ዚ ቤት-ጽሕፈት እዚ ተመዝጊብኩም፡ ኣብ ቀዳማይ እግርኹም ኣሰር ኣፃብዕቲ ኢድኩም ሃቡ። ካብ’ዛ ዕለት እዚኣ ጀሚሩ (ዋላ እውን ናይ ዝሓለፈ እዋን ተፀብፂቡ) ገንዘባዊ ሓገዝ ኪወሃበኩም እዩ።

ኣገዳሲ ሓበሬታ፦
ኣብ መላእ ናይ’ቲ ገንዘባዊ ሓገዝ እትቕበሉሉ እዋን፡ ብቐረባ ክትርከቡ እትኽእሉ ክትኰኑን ናብ ሓለፍቲ ኣብ እትቐርበሉ ግዜ ዕለቱ ዝሓለወ ሰነድ ፍቓድ መንበሪ ሒዝኩም ክትቀርቡን ይግባእ። ናይ Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender (BÜMAሓተትቲ ዕቝባ ምዃንኩም ዘረጋግጽ ሰርቲፊኬይት) ሰነድኩም ምስዝጠፍኣኩም ብኽብረትኩም ን Harburger Poststraße 1 ተወከሱ። ናይ Aufenthaltsgestattung (ግዚያዊ መንበሪ ፍቓድ) ወይ ናይ Duldung (ፍሉይ መጽንሒ ፍቓድ) ሰነድኩም ምስዝጠፍኣኩም፡ ብኽብረትኩም ናብ Ausländerbehörde (ኣገልግሎታት ኢሚግሬሽን) Amsinckstraße 28 ቅረቡ።

መንበሪ ቦታን መግብን   
ዝወሃበኩም መንበሪ ቦታ (Zentrale Erstaufnahmeeinrichtung, ZEA ማእከላይ ናይ ፈለማ መቐበሊ ማእከል) ከም መንፀፋት ዓራትን ናውቲ ንጽህና ኣካላትን ዝኣመሰሉ መሳለጥያታት፡ ከምኡ’ውን ናይ ቍርሲ፡ ምሳሕን ድራርን ኣገልግሎታት ኣለውዎ። ፍልይ ዝበለ ናይ ኣመጋግባ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም፡ ኣብ እትነብሩሉ ቦታ ንእትርከብ ጕጅለ ማሕበራዊ ምሕደራ ረኺብኩም ኣዘራርብዋ። ከም ነባሮ ናይ ZEA መጠን፡ ኣብ መላእ ሃምበርግ ብህዝባዊ መጓዓዝያ ክትንቀሳቐሱ ዘኽእለኩም ናይ HVV ናይ መጓዓዝያ ትኬት እውን ክትወሃቡ ኢኹም።

ኣበል
ዝወሃበኩም ኣበል ኣብ ወርሒ ሓንሳብ ጥራይ ዝኽፈል እዩ። ናብ’ዚ ኣቲኹም ቀዳማይ ክፍሊት ኣበል ክሳብ እትቕበሉ ገለ ሰሙናት ኪወስድ ይኽእል። ኣብ’ዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ክንዳኹም ከም ቀዳመይቲ ተሓታቲት ኰይና እትቐርብ ኣካል እታ ኣብ እትነብሩሉ ቦታ እትርከብ ጕጅለ ማሕበራዊ ምሕደራ እያ። እዛ ጕጅለ እዚኣ ብዛዕባ እቶም ኣብ ከባቢኹም ዝርከቡ ኣብያተ-ፅሕፈታት Innenbehörde (ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት) ምኽሪ ዝህቡሎም ሰዓታት ክትሕብረኩም፣ ኣድላዪ እንተዀይኑ ድማ ምስኦም ቈፀራ ክትሕዘልኩም ትኽእል እያ። ቤት-ጽሕፈት Innenbehörde ባዕሉ ክቘጽረኩም እውን ተኽእሎ ኣሎ። ኣብ ዝዀነ ይኹን ከም’ዚ ዝኣመሰለ ቈጸራ ከይትተርፉ!
ንስድራ-ቤት ወኪሉ ኣበል ክኽፈል ዝኽእል ሰብ ሓደ ካብ ኣባላታ ጥራይ እዩ። ልዕሊ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያት ኣበሎም ብቐጥታ ንክኽፈሎም ሕቶ ከቕርቡ ይኽእሉ እዮም። ከም ሓፈሻዊ መምርሒ፡ ዝዀነ ይኹን ዕድሚኡ ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚኡ ሰብ ኣበሉ ባዕሉ ይቕበል።

 

ጥረ ገንዘብ
ንኣድራሻ ናይ’ቲ ንዓኹም ዝምልከት “Zahlstelle” ወይ “Kasse” (ጣውላ ክፍሊት) ካብ’ታ ጕጅለ ማሕበራዊ ምሕደራ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ብውልቂ ደረጃ፡ እዚ ጥረ ገንዘብ እዚ ኣብ መንበሪ ቦታ እውን ክኽፈል ይኽእል እዩ። ኣብ እዋን ክፍሊት፡ ኩሉ ሳዕ፡ መዓልቶም ዝሓለዉ ናይ BÜMA፡ Aufenthaltsgestattung ወይ Duldung ከምኡ’ውን ናይ Leistungsbescheid (መረጋገፂ መሰል ክፍሊት ጠቕሚ) ሰነዳትኩም ናብ ጣውካ ክፍሊት ከተቕርቡ ይግባእ።

ናይ ባንክ ሒሳብ
ናብ BAMF ሓንሳብ ወግዓዊ ናይ ዕቝባ መመልከቲ ኣቕሪብኩም Aufenthaltsgestattung ምስተዋህበኩም፡ ኣብ ዝመረጽክምዎ ባንክ ሕሳብ ክትከፍቱን ኣገባብ ክፍሊት ክትቅይሩን ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ እዋን መስርሕ ሕቶ ዕቝባ መንበሪ ቦታ ምቕያር
ገና ኣብ መስርሕ ሕቶ ዕቝባ እንከለኹም፡ ብገለ ፍሉይ ምኽንያት፡ ካብ ZEA ናብ Folgeunterkunft (ካልኣይ ደረጃ መንበሪ ቦታ) ወይ እውን ናብ ናይ ውልቂ መንበሪ ቦታ ምስእትቕይሩ፡ ንዓኹም ዝከታተል ቤት-ፅሕፈት ከባብያዊ ምምሕዳር ካልእ ክኸውን እዩ። ብመጠኑ ዝያዳ ገንዘብ ኪወሃበኩም እዩ። ይኹን እምበር፡ ጉዳይ ቀለብኩምን ክፍሊት ክራይ ገዛን ባዕልኹም ኢኹም ክትዋፅኡሉ።
ኣድራሻ ናይ’ቲ ዝምልከቶ ቤት-ጽሕፈት ብኸም’ዚ ዝስዕብ ኣገባብ ክትረኽብዎ ትኽእሉ፦
ገፅ መርበብ ሓበሬታ www.hamburg.de/behoerdenfinder/ ከፊትኩም፡ “Grundsicherungs- und Sozialleistungen” ኢልኩም ብምድላይን ሓድሽ ኣድራሻኹም ብምሃብን።

ጥንሲ
ምስ እዋን ጥንሲ ዝተተሓሓዙ ፍሉያት ጠለባት ምስዝህልዉኺ’ሞ ንዕኦም ዘገልግል መኽፈሊ ሰነድ (ቮቸር) ክቝረፅልኪ እንተዀይኑ፡ ነታ ኣብ እትነብርሉ ቦታ ንእትርከብ ጕጅለ ማሕበራዊ ምሕደራ ናትኪ Mutterpass (ብዛዕባ ኵነታት ጥንስኺ ሓበሬታ ዝምስገበሉ ንእሽተይ መጽሓፍ) ከተርእይያ ይግባእ። ነዞም ዝተቘርጹልኪ መኽፈሊ ሰነዳት ኣበየናይ ድኳን ከምእትጥቀምሎም ባዕልኺ ክትመርፂ ትኽእሊ ኢኺ። ይኹን እምበር፡ ሓንቲ መኽፈሊት ሰነድ ኣብ ሓንቲ ድኳን ጥራይ እያ እተገልግል።

ምዝዛም መስርሕ ሕቶ ዕቝባ

እወታዊ ውሳኔ

ኣብ ዝሓጸረ እዋን፡ ነቶም ከም ስደተኛ ተቐባልነት ረኺብኩም ከም ዘለኹም ዝሕብሩ ወረቓቕትኹም ሒዝኩም ኣብ ከባቢኹም ናብ ዝርከቡ ኣብያተ-ጽሕፈት Innenbehörde  ብምቕራብ እቶም ኪወሃቡኹም ዝጸንሑ ናይ ሓተትቲ ዕቝባ ሓገዛት ደው ንኽብሉ ሕቶ ኣቕርቡ። ናይ AOK ካርድ መድሕን ጥዕና ከተቕርቡ እውን ከድልየኩም እዩ። ካብ መጀመርያ ናይ ዝስዕብ ወርሒ ኣትሒዙ Jobcenter team.arbeit.hamburg ደገፍ ክገብረልኩም ሓላፍነት ኣለዎ።
ንኣድራሻ ናይ’ቲ ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ Jobcenter ኣብ’ዚ ዝስዕብ ገፅ ክትረኽብዎ ትኽእሉ፦ www.hamburg.de/behoerdenfinder/። “Arbeitslosengeld II, für Personen über 25 Jahre” (ዕድሜኹም ልዕሊ 25 ምስዝኸውን) ወይ ድማ “Arbeitslosengeld II, für Personen unter 25 Jahre” (ዕድሜኹም ትሕቲ 25 ምስዝኸውን) ኢልኩም ብምድላይ፡ ኣድራሻኹም ኣእትዉ። ንኽትምዝገቡ እዞም ዝስዕቡ ሰነዳት ከድልዩኹም እዮም፦

  • ናይ “Einstellungsbescheid” ሰነድ (ሓገዛት ደው ዝብሉሉ መአዘዚ)
  • እቶም BAMF ዝሰደደልኩም፡ ከም ስደተኛታት ተቐባልነት ከምዝረኸብኩም ዝሕብሩ ወረቓቕቲ
  • ናይ Aufenthaltsgestattung ሰነድኩም ወይ ዝተዋህበኩም ኤሌክትሮኒካዊ መንበሪ ፍቓድ (eAT)

ነቲ Arbeitslosengeld II ንኺወሃበኩም ሕቶ እተቕርቡሉ መመልከቲ ቕጥዒ ንኽትመልእዎ ሓገዝ ክግበረልኩም እዩ። ኣብ’ዚ መስርሕ እዚ ኣብ እትህልዉሉ እዋን፡ ሓድሽ ናይ መድሕን ጥዕና መደብ ክትመርጹ እውን ከድልየኩም እዩ። ናይ መጕዚት ክፍሊት ይኹን ሓገዝ ናይ ህፃናት ንምርካብ ኣብ እተመልክቱሉ፡ ሕቶታትኩም ብዝተነፃፀሉ መመልከቲታት ኣቕርብዎም።

ናይ ዕቝባ ሕቶኹም ምስዝንፅግ  

ንዝተወሰነ እዋን ዘገልግል ብቑዕ ናይ Duldung ሰነድ ኪወሃበኩም እዩ። ብወለንታኹም ድዩስ ብሓይሊ ሃገር ገዲፍኩም ክሳብ እትወጹ፡ እቲ ኪወሃበኩም ዝጸንሐ ወርሓዊ ክፍሊት ቀፃሊ ይኸውን። ኣብ ገሊኡ እዋን፡ ናብ ሃገርኩም ኣብ እትምለሱሉ ንገለ ወፃኢታት ምእንቲ ክሽፍን ተባሂሉ መበገሲ ኣበል ይስላዕ እዩ።

ትካል Ausländerbehörde, Amsinckstraße 28 ነዚ ክፍሊት እዚ ንኽህበኩም ምሳኹም ፍሉይ ቈፀራ ክገብር እዩ።

ናይ ሕጋዊ ምኽሪ ኣገልግሎት

ንናይ ሓገዝ መሰልኩም ድዩስ ንዝተዋህቡኹም ክፍሊታት ብዝምልከት ሕጋዊ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም ወይ ኣብ ዝተዋህበኩም ፍርዳዊ ውሳኔ ተቓውሞ ምስ ዝህልወኩም፡ ብኽብረትኩም ነዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ተወከሱ፦

Öffentliche Rechtsauskunft (ÖRA), Dammtorstraße 14, +49 40 428433071, ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ፣ ካብ ሰዓት 8 ቅ.ቀ. ክሳብ ሰዓት 1 ድ.ቀ.፣ www.hamburg.de/oera/

Last Updated: 12.06.2016

Print Friendly, PDF & Email