ጂሮኮንቶ

ሓደ ኮንቶ ኣብ ሓደ ናይ ጀርመን ባክ ዘይ ተርፍ እዩ! ሓደ ኖርማል ኮንቶ ጂሮኮንቶ ይበሃል ” Girokonto „. ምስእዚ ገንዘብ ወዲ ሰብ ከመሓላልፍ ይኽእል ከም ወሃቢ ስራሕ ወይ ይዕርኹትን ኣዝማድን   ገንዘብ ክሰዱ ይኽእሉ ።ተወሳኺ ኣብ ናይ ገንዘብ ኣውቶማት ጥረ ገንዘብ ክተልዕሉ ትኽእሉ ።ብተወሳኺ እታ ባንኪ ሓደ ኢሰ ካርድ EC-Karte የዘጋጅወልኩም።በዛ ኢሰካርድ ድማ ብብዝሒ ኣብ ደዃዂንን ረስተውራንትንን ትኸፍሉ። ሓደ ፍሊይ ዝበለ ቀሊል ጂሮኮንቶ Girokonto መሰረታዊ ባሲስኮንቶ Basiskonto እዩ። ኩሉ ፍሉይ ዕዮታት ናይ ጂሮኮንቶ ይቅርበልኩም ብፍላይ ከኣ ንስደተኛታት ይምልከትGirokonto ።ኢንፎርመሽን ብዛዕባ ባሲስኮንቶ ብ 7 ቛንቛታት ኣብዚ ትረኽቡ .

http://www.hamburg.de/kundenschutz/7794042/recht-auf-ein-konto/

ሓደ ጂሮኮንቶ Girokonto ወይ ሓደ ባሲስኮንቶ Basiskonto    ንኣብነት ኣብ ባንክታት ከተማ ሃምቦርገር ሽፓርካሰHamburger Sparkasse (Haspa ), ሃስፓ ናይ ሃምቦርግ ፎልክስባንክ Hamburger Volksbank ወይ ኮመርዝባንክ Commerzbank እውን ክትከፍቱ ትኽእሉ። ምንጽጻር ካል ኦት ባንክታት ብዛዕባ ናይ ወለ ኩነታት ኣነጻጽሩ ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ ድለዩ።

www.financescout24.de/geldanlage-banking/girokonto.aspx

ንቖለውዕ ተማሃሮ ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ከን ኡ ውን ሞያዊ ትምህርቲ ዘማል ኡ ብሓፈሻ ሓደ ናይ መጃኒ ኮንቶ ቀረጽ ዘይክፈሎ ኣሎኩም። እንተዘይ ኮነ ብብዝሒ ናይ ኮንቶ ብጥቃም ወለድ ወይ ድማ ቀረጽ ምኽፋል ኣሎ።

ኮንቶ ኣወጻጽ ኣ

ን ሓደ ጂሮኮንቶ Girokonto ንምውጻ እ , መጀመርታ እስኻትኩም ኣብ ሓደ ባንክ ብተለፎን ወይ ኣብ ሓደ ቅርንጫፍ ብ እካልኩም ሓደ ቆጸራ ት ኣስሩ።ሕተቱ እንታይ ደኩመንትታት ን ኮንቶ ምውጻ እ ምሳኻ ሒዝካዮ ክተምጽ ኦ ዝግበ ኣካ።ኣብ ቆጸራ ኖርማል ናይ ግድን ሓደ መንነት ዘመስክር ክተቅርብ ኣሎካ– ን ኣብነት ታሰራ ወይ ፓሰፖርት ።

ሓደ ዶኩመንት ናይ ጀርመን ኣብ ወጻ ኢ ጉዳይ ኦፊስ ትካል ብሽምካን ተወለድካሉ ዓድን ተወሳኺ ድማ – ሽም ከም ኡ ውን ዘግነትካ ምዝጉብ ዘሎ ክ ኣክል ይኽእል።ኣብ ናይ ደብዳቤ ላዕለዋይ ቦታ  ምስ ኡ ውን ማ ሕተም ናይ ወጻ እተኛ ጉዳይ ኦፊስ ምስ ፈርማ  ሰራሕተኛ ናቶም ክህልዎ ኣለዎ።ካብዚ ሓሊፉ ሓደ ተርጟማይ ከሰንየኩም ሕደጉ እንተደኣ ጀርመን ወይስ እንግሊዝ ዘይ ትኽእሉ ኮይንኩም።

ጥረ ገንዘብ ምውጻ እ ወይ ምልዓል

እንተደኣ ሓደ ጂሮኮንቶ Girokonto ከፊትኩም ኾንኩም ብተወሳኺ እታ ባንኪ ሓደ ኢሰ ካርድ ምስ ፒን EC – Karte ምስ Pin  ኣንተደ ኣተላኢኹኩም  ኮይኑ ኣብቲ ናይ ገንዘብ ኣውቶማት  ገንዘብ ክተውጽ ኡ ትኽእሉ። ናይ ገንዘብ ኣውቶማት  ጥቃኹም ዝርከባ ኣብዚ ኣድራሻ ትረኽቡ።

www.dasoertliche.de/geldautomaten/

ኩሉ ጊዜ ጥረ ገንዘብ ካብ ገንዘባውቶማት ናይ ባንኩኹም ክተውጽ ኡ ፈትኑ ! ስለምንታይ ብፍላይ ብዙሕ ወጪ ክቀውም ወይ ክመጸኩም ይኽእል።ኣብ መብዛሕተን ገንዘኣውቶማት እቲ ነዓኻ ዝሙች ኣካ ቛንቛ ክትመርጽ ወይ ክትቅይሮ ትኽእል።

ትኽእል።ተኸታታሊ ነታ ካርድ ኣብቲ ንዓዓ ዝኸውን ነዃል ተእትዋ ፒን Pin ናትኩ ም  ትሓብ እዋ እቲ ገንዘብ ተውስጽዎ  ትመርጹ ።ካልእ ሰብ ከይርእየካ ተጠንቀቅ ! ኣብ ሙቹ እ ጊዜ መጀመርታ ገንዘብ ይወጽ እ ብዲሕሪ ኡ  ናይ ባንክ ካርድ።

እንተደ ኣ ገጋ ተጟኒፉኩም ህደ ኡ ። ብዘየገድስ እንታይ ይርከብ – እንተኾይኑ እቲ ኣውቶማት ናይ ባንኪ  ገንዘብ እንተዘይሃበ ወይ እቲ ገንዘብ ኣብ ኣውቶማት ረሲዕክሞ  ብቀጥታ ኣብ ባንኪ ናትኩም ተመልክቱ ።ኣብ ኡ እቲ ገጋ መብዛሕት ኡ ጊዜ ይእረም  ከም ኡ ውን ገንዘብኩም ይምለሰኩም።

Last Updated: 26.02.2020

Print Friendly, PDF & Email