ኣብ ሃገረ ጀርመን፡ ነፍሲ-ወከፍ ቈልዓ ናብ ናይ ምምሃር መሰልን ግዴታን ኣሎዋ/ዎ። እዚ፡ ንደቂ ስደተኛታት ከምኡ’ውን ወረቐት ንዘይብሎም ቈልዑን ይምልከት። ትምህርቲ ብናጻ እዩ።
ብዙሓት ዓይነት ምያታት ተወሳኺ ትምህርቲ ይሓቱ። ነዚ ተወሳኺ ትምህርቲ፡ ካልኣይ ደረጃ ድሕሪ ምውዳእኩም ኣብ ኮለጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ክትረኽቡዎ ትኽእሉ ኢኹም። ካልእ ኣማራጺ ክኣ፡ ተልመዴን ኴንኩም ብምስራሕ ሞያ ክትምሃሩ ትኽእሉ ኢኹም።

ቤት ትምህርቲ

ኣብ ሃምቡርግ ዝነብሩ ካብ 6 ኣመት ንላዕሉ ዝዕድመኦም ቈልዑ ኣብ (መባእታዊ ቤት ትምህርቲ) ይምሃሩ። ድሕሪ 4 ዓመት፡ ተማሃሮ ናብ Gymnasium (ቢት ትምህርቲ ሰዋስው) ወይ Stadtteilschule (ዞባዊ ቤት ትምህርቲ) ይቕይሩ። ኣብ Gymnasium፡ ተማሃሮ ድሕሪ 8 ዓመታት “Abitur” ፡ ተማሃሮ ድሕሪ 8 ዓመታት (A levels)፡ ናብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ መእተዊ። ኣብ Stadtteilschule፡ ታማሃሮ ነዚ ፈተና’ዚ ድሕሪ 9 ዓመታት ይወስዱዎ። እንተዘይኰነ ግን፡ “ersten allgemeinbildenden Schulabschluss” (ናይ ሓፈሻዊ ትምህርቲ መልቀቒ ፈተና) ድሕሪ 9ይ ክፍሊ፡ ከምኡ’ውን “mittleren Schulabschluss” (ናይ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ መልቀቒ ፈተና) (ፈተና ድሕሪ ተልመዴንነት) ድሕሪ 10ይ ክፍሊ።

ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ፡ ብሓፈሽኡ ቈልዑ ኣብ ዓለም-ለኻዊ ቤት ትምህርቲ እዮም ዝጅምሩ። ኣብዚ ፍሉይ ትምህርቲ ከምኡ’ውን ትምህርቲ ቋንቋ ጀርመንን ይወሃቦም።

ንናይ መባእታዊ ደረጃ ትምህርቲ ዝጥለብ ክእለት ቋንቋ የለን።

(http://www.hamburg.de/bsb/siz/6218290/beratung-schullaufbahn/)

መዝገባ፡ ካብቲ ናይ መጀመርታ ማእከል መቐበሊ (EA) ናብ ካልእ መዕረፊ ድሕሪ ምስግጋርኩም ጥራሕ እዩ ክፍጸም ዝክኣል። ገና ኣብ EA እንተድኣ ኴንኩም ትነብሩ ዘለኹም፡ ቈልዑትኩም ኣብ EA ኣብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ኢዮም ዝምሃሩ።

ንናይ ትምህርቲ መዝገባ ዝምልከት ሓገዝ ኣብዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፦

 • Schulinformationszentrum (ካብ 6-16 ዓመት ዝዕድመኦም ቈልዑ): Hamburger Straße 125a zuschulung@bsb.hamburg.de ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ:- ካብ ሰዓት 10 ቅ.ቅ – 1 ድ.ቀ10 ቅ.ቀ to 1 ድ.ቀ.
 • Informationszentrum des Hamburger Instituts für Berufliche Bildung (ካብ 16 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድመኦም መንእሰያት ): Hamburger Straße 125a https://www.hamburg.de/behoerdenfinder/hamburg/11431241/ +49 40 428634236. ካብ ሰኑይ – ዓርቢ፡ 10 ቅ.ቀ – 1 ድ.ቀ
ምርግጋጽ ተፈላጥነት ወረቓቕቲ ምስክር ትምህርትኹም

ኣብ Stadtteilschule ወይ Gymnasium ንኽትምሃሩ፡ ናይ ወረቓቕቲ ምስክር ትምህርትኹም ተፈላጥነቶም ከተረጋግጹዎ ኣለኩም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ንምምሃር፡ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ መልቀቒ ምስክር ወረቐትኩም ተፈላጥነቱ ከተረጋግጹዎ የድልየኩም (ማለት፡ ወረቓቕቲ ምስክር መእተዊ ዩኒቨርሲቲ)።

 • Diakonie-Hilfswerk Hamburg: Zentrale Anlaufstelle Anerkennung (ZAA) ንውልቃዊ ምኽሪ፦ ቈጸራ የድሊ፤ +49 40 30620396 goo.gl/nQObLM ካብ ሰኑይ ክሳብ ረቡዕ፦ 9 ቅ.ቀ – 12 ድ.ቀ ካብ ሰኑይ ክሳብ ረቡዕ፦ 2 ድ.ቀ – 4 ድ.ቀ ብጽሑፍ ምኽሪ ንምርካብ ወይ ቈጸራ ንምሓዝ፦ zaa@diakonie-hamburg.de
ላዕለዋይ ትምህርቲ

ገለ-ገለ ዓይነታት ስራሕ ኣብ ጀርመን ላዕለዋት ትምህርቲ ክህልወካ ይጠልቡ – መምህር ወይ ክኢላ ሕጊ ንምዃን፡ ንኣብነት። ላዕለዋይ ትምሀርቲ ንምምሃር ከም ቅድመ-ኲነት ክማላእ ዘድሊ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ናይ ሓንቲ ሃገር ዝለዓለ ናይ ካልኣይ ደረጃ መልቀቒ ፈተና ምስክር ወረቐት እዩ (ኣብ ጀርመን፡ ንኣብነት፡ Abitur ዝብሃል).

መብዛሕትኡ ግዜ፡ ናብ መደባት ላዕለዋይ ትምህርቲ ኣብ ወርሒ ጥሪን ሓምለን ምምልካት ይክኣል።

ላዕለዋይ ትምህርቲ ንኽትምሃሩ ካልእ ዝጥለብ ቅድመ-ኲነት ደረጃ ቋንቋ C1 እዩ።

ሓፈሻዊ ሓበሬታ ብዛዕባ መስርሕ ምምልካት፦

 1. ኣብ ዩኒቨርሲቲ ንኽትምሃር ምምልካት
 • ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሃምቡርግ ምምሃር ኣብ ሃምቡርግ፡ 19 ዩኒቨርሲቲታት ኣለዋ (goo.gl/e3ZCHp). እተን ሰለስተ ዝዓበያ Universität Hamburg (ዩኒቨርሲቲ ሃምቡርግ) (UHH, goo.gl/hBrC9), the Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (ዩኒቨርሲቲ ሃምቡርግ ናይ ኣፕላይድ ስነፍልጠት) (HAW, goo.gl/Tpn5E) and theTechnische Universität Hamburg (ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ሃምቡርግ) (TU Hamburg, goo.gl/S2lkVb)
 • ኣፈናዊ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ብዛዕባ መስርሕ ምምልካት ንምርካብ፡ ኣብዚ ርኣዩ፦ “Uni assist” (goo.gl/gAOySL) und “Studieren in Deutschland” (Goo.gl/sfoynU).
 • ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ዓውድታት ትምህርቲ ኣብዚ ይርከብ፦ “Hochschulkompass” (Goo.gl/KDeDRE)

2. ምርግጋጽ ተፈላጥነት ወረቓቕቲ ምስክር መእተዊ ዩኒቨርሲቲ

 • ካብ መበቈል ሃገርኩም ዘምጻእኩሞም ወረቓቅቲ ምስክር ትምህርቲ ኣብ ጀርመን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ምምሃር መሰል ክህልወኩም የኽእሉኹም እዮም። እዚ፡ እቶም ወረቓቕቲ ተፈላጥነቶም ክረጋግጽ ይጠልብ (ZAA Hamburg, goo.gl/nQObLM).
 • እቶም ካብ ሃገርኩም ዘምጻእኩሞም ወረቓቕቲ ምስክር ትምህርቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ጀርመን ክትምሃሩ ዘይኽእሉኹም ኰይኖም፡ ብትምህርትን መምዘኒ ፈተናን ናብ ላዕለዋይ ትምህርቲ መእተዊ ብቕዓት ክትረኽቡ ዘኽእሉ መሰረታዊ-ኮርሳት (Studienkolleg) ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም (goo.gl/u5Uayi).

3. መረጋገጺ ክእለት ቋንቋ ጀርመን

ቋንቋ ጀርመን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ንምምሃር ኣቐዲሙ ናይ ጀርመንኛ ደረጃ ቋንቋ C1 ክህልወካ የድሊ።

 • ዘለኩም ደረጃ ክእለት ቋንቋ፡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጀርመንኛ ንኸተጽንዑ ዘኽእኩም ምዃኑን ዘይምዃኑን ብፈተና ክውሰን ይኽእል (ንኣብነት TesDaF, TELC ዝብሃሉ ፈተናታት)። (https://refugees.onset.de)
 • መዳለዊ ናይ ቋንቋ ኮርሳት ክትወስዱ ፊናንሳዊ ሓገዝ ንምርካብ ከተምልክቱ ትኽእሉ ኢኹም።

4. ነዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ጠለባት እንተድኣ ኣማሊእኩም፡ ኣብ ሃገረ ጀርመን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክትምሃሩ መሰል ኣለኩም።

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሃምቡርግ ንኽትምሃሩ ንምምልካት፡ ሓገዝን ደገፍን ዝህብ፦

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሃምቡርግ ንኽትምሃሩ ንምምልካት፡ ሓገዝን ደገፍን ዝህብ፦

 • ኣገልግሎት ትምህርታዊ ምኽሪ CJD ክምሃሩ ድልየት ንዘለዎም ሰባት፡ ንኣብነት ብመገዲ ናይ ቋንቋ ጀርመን ኮርሳት፡ ሰፊሕ ምኽርን ደገፍን ብምሃብ፡ ናብ ዩኒቨርሲቲ ንምእታው ዝሕተቱ ጠለባት ንምምላእን ፊናንሳዊ ደገፍ ንምርካብን ይሕግዝ። goo.gl/i5S5u0 anna.wiehe@cjd-hamburg +49 40 211 118 19 ሰሉስ፡ ሓሙስ: 1 ድ.ቀ – 4 ድ.ቀ 1 ድ.ቀ – 4 ድ.ቀ

ማእከላት ምኽሪ ንላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዝምልከት

 • #UHHhilft – Studienorientierung für Geflüchtete ዩኒቨርሲቲ ሃምቡርግ ብፍላይ ንስደተኛታት ዝዓለመ ናይ መላለዪ (orientation) ትምህርቲ ይህብ፦ goo.gl/ATx06a +49 40 42838 7554 fluechtlingsbeauftragte@uni-hamburg.de
 • Studienberatung der HAW +49 40 428 75 9151 studierendensekretariat@haw-hamburg.de  ሰኑይን ሰሉስን: ካብ ሰዓት፦ 9:30 ቅ.ቀ – 10:30 ቅ.ቀ ሓሙስ፦ 11 ቅ.ቀ – 1 ድ.ቀ
ሞያዊ ስልጥና

ሞያዊ ስልጠና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ክንዲ ምጽናዕ ኣማራጺ ኢዩ ኣብዚ ሞያ ኢኹም ትምሃሩ። Abitur ኣድላዪ ኣይኮነን። ኣብ ውሽጢ ክልተ ወይ ሰለስተ ዓመታ፡ ትምህርትን ስራሕን ብምውህሃድ፡ ከም ሞያ ምስራሕ ሕብስቲ፡ ምእላይ ሕሙማት (ነርስ)፡ ሞያ መሸጣ፡ ዝኣመሰሉ ሞያታት ክትምሃሩ ኢኹም። እቲ ዝጥለብ ደረጃ ክእለት ቋንቋ ኣብ ናይ ነፍሲ-ወከፍ ማእከል ስልጠና ይምርኰስ።

http://www.hamburg.de/yourchance/

ተወሳኺ ሓበሬታ’ውን ኣብቲ “ስራሕ” ዝብል በራርዊ ወረቐት (flyer) ኣሎ።

ላዕለዋይ ትምህርቲ

እንተድኣ ትምህርትኹም ድሮ ኣብ መበቈል ሃገርኩም ወዲእኩም ኴንኩም፡ ላዕለዋይ ትምህርቲ ምውሳድ ስራሕ ኣብ ምድላይ ተወሳኺ ብቕዓት ይህበኩም።

ሓፈሻዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣማራጺታት ላዕለዋይ ትምህርቲ ንዝተፈላለዩ ጒጅለታት ሞያ:-

 • IQ-Netzwerk NOBI ምኽሪ ብቴለፎን/ሆትላይን፦ +49 40 35905509 goo.gl/PKSNPj ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ:- ካብ ሰዓት 9 ቅ.ቅ – 12 ድ.ቀ፥ 1 ድ.ቀ – 4 ድ.ቀ
 • Volkshochschule Hamburg ምሸታዊ ትምህርቲ: goo.gl/vLGks0
ገንዘባዊ ደገፋትን ምወላ ተማሃሮን

ንመምሃሪ ገንዘባዊ ደገፍ (bursary) ንኽትረኽቡ ከተመልክቱ ኣለኩም። ናይ ትምህርትኹም ወይ ላዕለዋይ ትምህርትኹም ክፍሊት (ብኸፊል) ክትሽፍኑ የኽእለኩም።

 • DAFI Stipendium des UNHCR ምሉእ ወይ ከፊላዊ ምወላ ትምህርቲ ተፈላጥነቱ ዝተረጋገጸ (recognized) ናይ ስደተኛ ወረቐት የድልየኩም። +49 (0) 228 – 629 86 19, https://goo.gl/EG2PHV maas@uno-fluechtlingshilfe.de
 • Studierendenwerk Hamburg ምኽሪ ብዛዕባ ምወላ ትመሃሮ ንስደተኛታት። https://goo.gl/Gd3tHn

20.09.2018

Print Friendly, PDF & Email