پرتال اطلاع رسانی پناهجویان هامبورگ

در اینجا اطلاعات مهمی درباره زندگی در هامبورگ به دست می آورید.

نقشه های تعاملی

در اینجا با بررسی همه پیشنهادات پناهندگان، نوعی نقشه تعاملی ایجاد می شود.

Print Friendly, PDF & Email