ሃምቡርግ ልዕሊ 1,7 ሚልዮን ተቐማጢ ህዝቢ ዘለዋ ከተማ ኮይና ድሕሪ በርሊን እታ ዝዓበየት ካልኤይቲ ከተማ ኣብ ጀርመን እያ።
ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ገለ ብዛዕባ ዝረእ ነገራት ኣብዛ ከተማን ኣጠቓቕማ ኣውቶብሳትን ባቡራትን ሓበሬታታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና።
ዝርእ ነገራት

Alster/ኣልስተር ኣብ ሕምብርቲ ከተማ ሃምበርግ ዝርከብ ወሓዚ እዩ። ኣብ ድንድል ሎምባርድ ኴንኩም ደስ ዘብል ትርኢት ናይ ሕብርቲ ከተማ ክትዕዘቡ ትኽእሉ። ጐድኒ-ጐድኒ ኣልስተር እተሃንጸ፡ ናይ 7 ኪ.ሜ. ዝርግሐ ዘለዎ ሸናዕ እናበልኩምን ብሽክለታ እናዘወርኩምን ክትዛነዩሉ እትኽእሉ ጐደና ኣሎ። ኣብ እዋን ክረምቲ ኣብ ወሰናስን ኣልስተር ኣብ ዝተሓዝኡ ፍሉያት ቦታታት ሸያ እናጠበስኩም ክትዘናግዑ ትኽእሉ።

Jungfernstieg (Haltestelle U/S Jungfernstieg) ልክዕ ኣብ ጐድኒ ናይ ውሽጣዊ ሸነሕ ኣልስተር ይርከብ። Jungfernstieg ሰሓብን ኣዝዩ ፍቱውን ናይ ዕዳጋ ጐደና እዩ። Rathausmarkt (Haltestelle U3 Rathaus) ከምኡ’ውን ኣዳራሽ ከተማ ሃምበርግ ካብ Jungfernstieg ብዙሕ ከይረሓቑ እዮም ዝርከቡ። ኣዳራሽ ከተማ፡ ምምሕዳርን ፓርላማን ሃምበርግ ዝእከቡሉ ቦታ እዩ። ኣብ እዋን ቀትሪ ንገለ ሸነኽ ናይ ኣዳራሽ ከተማ ገንዘብ ከይከፍልኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ።

ናይ ሃምቡርግ ወደብ ኣብ Elbe ዝበሃል ወሓዚ ይርከብ ከምኡ ‘ውን እቲ ዝዓበየ ናይ ወሓዚ ወደብ ኣብ ጀርመን እዩ። ነቲ ወሓዚ ኮነ ነቲ ወደብ ክትዕዘቡ ምስ ትደልዩ ኣብ ፌርማታ ናይ ትሕቲ ባቡርን ቅልጡፋትን (U/S) Landungsbrücken ክትወርዱ ኣለኩም። ካብ Landungsbrücken ድማ እተን HADAG ዝበሃላ ናይ ህዝቢ መራኽብ ይብገሳ እየን። እተን መራኽብ በቲ ናይ HVV-Fahrkarte ህዝባዊ መጎዓዝያ ቲኬት ክትጥቀሙለን ትኽእሉ ኢኹም።

ክልተ ክፋላት ከተማ Speicherstadt ከምኡ’ውን HafenCity፡ ካብ Landungsbrücken (Haltestellen U1 Meßberg, U3 Baumwall, U4 Überseequartier) ንሸነኽ ምብራቕ ይርከቡ። Speicherstadt ብ ‘ዩኔስኮ’ ተፈላጥነት ዘለዎም ታሪኻውያን ድኳናት ዝርከቡሉ ክፋል ናይ’ዛ ከተማ ኰይኑ፡ ህቡብነት ዘለዎ ብቐይሕ ሕጡብ ዝተነድቀ ጽባቐ ስነ-ህንጻን ብሞንጎ ህንጻታት  ዝሓልፍ ማያዊ ጉደናን ይርከቦ። HafenCity ዘበናዊ ስነ-ህንጻ ዝመለለዪኡ ሓድሽ ክፋል ናይ’ዛ ከተማ እዩ። ናብ ሰማይ ገጹ ጸብለል ኢሉ ዝረአ ህንጻ ናይ’ዛ ከተማ ህንጻ ቤት ምርኢት ሙዚቃ Elbphilharmonie እዩ።

Elbstrand ኣብ ጐድኒ ወደብ እተደኰነ ንእሽተይ መሐንበሲ ቦታ እዩ። ብኣውቶቡስ ቍጽሪ 112 ወይ ኣጐዓዓዚት ጃልባ ቍ. 62 (Haltestelle Övelgönne) ናብኡ ክትበጽሑ ትኽእሉ ኢኹም።

እታ ናይ ትሕቲ መሬት ባቡር  U-Bahnlinie U3 ኣብ ብዙሓተ ቱሪስት ዝስሕብ ቦታታት ናይ ሃምቦርግ ጠጠው ትብል እያ (Sankt Pauli, Landungsbrücken, Hafencity, Rathaus, Stadtpark)። በዚ መሰረት ከኣ ንእሽቶይ ዑደት ከተማ በታ ባቡር ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም።

ናይ ሃምቦርግ ማሕበር መጎዓዝያ (HVV)

ናብ መብዛሕትኡ ክፋል ናይ ከተማ ሃምበርግ ብባቡር ወይ ኣውቶቡስ ክትበጽሑ ትኽእሉ ኢኹም። ኣገልግሎት ሜትሮ (ትሕቱ-ባይታኣዊ ባቡር) U and S Bahn፡ ንሰሙን ምሉእ ክሳብ ሰዓት 11 ድ.ቀ. ኣብ ዘሎ እዋን፡ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ 5-10 ደቓይቕ ክርከብ ዝከኣል እዩ። ኣብ ዓርብን ቀዳምን ለይቲ፡ እዘን ባቡራት ኣብ ነፍሲ-ወከፍ 20 ደቓይቕ እናተንቀሳቐሳ ንምሉእ ለይቲ ይሰርሓ።

ሓበሬታ ንትኬት ህዝባዊ መጎዓዝያ ኮነ ንፕላን መጎዓዝያ ዝምልከት ኣብ HVV-Servicestellen ትረኽቡ። ኣብዘን ፌርማታት:

  • Hauptbahnhof
  • Jungfernstieg
  • Dammtor
  • Berliner Tor
  • Harburg Rathaus

ምሉእ ሊስታ ናይ HVV-Servicestellen ኣብዚ ኣለኩም:
www.hvv.de/ueber-uns/servicestellen/

ከምኡ’ውን ኣብ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ www.hvv.de ወይ ናጻ ናይ HVV ሶፍትዌየር ብምጥቃም ተመሳሳሊ ተወሳኺ ሓበሬታ ክትረኽቡ ዝከኣል እዩ።

ኣስተውዑሉ ኢኹም እቲ ናይ HVV መንገድታት ካብ ሃምቦርግ እውን ይወጽእ እዩ። ኣብ ፈልማዊ መዓስከር ስደተኛታት ወይ Erstaufnahmeeinrichtung (EA) ትቕመጡ ኮይንኩም፡ ካብ ዶባት እታ ከተማ ክትወጹ ኣይፍቀደኩምን እዩ።

ቲኬት

ከም ተቐማጦ መዓስከር EA መጠን ናይ HVV-ቲኬት ንኹለን ህዝባዊ መጎዓዝያ መጠቀሚ ክወሃበኩም እዩ። እሱ ድማ HVV-Mobilitätskarte ይበሃል። ነቲ ዝበዝሐ ክፋል ናይ ሃምቦርግ (ዓንኬል A ከምኡ ‘ውን B) ድማ የገልግል። ኣብ ሃምቦርግ ምስ መጻእኩም ድሕሪ ቁሩብ መዓልቲ እተን ናይ ሶሻል ሰራሕተኛታት ክህብኹም እዮም። እዚ HVV-Mobilitätskarte ግን ምስ ታሴራኹም ጥራይ እዩ ዘገልግል። እቲ ታሴራ ማለት ከኣ እቲ መጀመርያ ኣብ EA ምስ ተመዝገብኩም ዝተዋሀበኩም ወረቐት ማለት እዩ።

እዚ HVV-Mobilitätskarte ደሓር ኣብ ካልእ ቦታ (Folgeunterkunft) ምስ ገዓዝኩም ወይ ከኣ ከም ስደተኛ እንተ ተቐቢሎምኹም ሓገዝ ካብ Jobcenter ክትወሃቡ ምስ ጀመርኩም ክትመልስዎ ኣለኩም። ብድሕሪ እዚ Sozialkarte ክወሃበኩም ሕተቱ። ንሱ ምስ ሓዝኩም ናይ ክፍሊት ምጉዳል ናይ ወርሒ ቲኬት HVV ኣለዎ።

ናብቲ Folgeunterkunft ምስ ቀየርኩም ቲኬት ናይ HVV ክትገዝኡ ኣለኩም። እቲ ቲኬት ወይ ኣብ ኣውቶቡሳት ካብቲ መራሕ ኣውቶቡስ ወይ ድማ ኣብ ናይ ቲኬት ማሺን ወይ ከኣ ኣብ HVV-Servicestellen ኬድኩም ክትገዝኡ ትኽእሉ ኢኹም።

እቲ ቲኬትኩም ኣብ ውሽጢ ምስ ኣተኹም ከተውቅዕዎ የብልኩምን። ኣብ ኣውቶቡሳት ብቕድሚት ኬድኩም ነቲ መራሕ ኣውቶቡስ ቲኬትኩም ኣርኢኹም ጥራይ እተዉ። ኣብ ናይ ትሕቲ መሬት ባቡራትን ቅልጡፋትን (U- und S-Bahnen) ቲኬት ዝቆጻጸሩ ሰባት ኣለዉ። ስለዚ እቲ ቲኬትኩም ክሳብ እቲ መዕረፊ ባቡር ትገድፍዎ ምሳኹም ሓዝዎ!

ዝተፈላለዩ ዓይነታት ናይ መጎዓዝያ ቲኬት ኣለው:

  • Einzelkarten (ንጽል ትኬት) ንሓደ ጕዕዞ ጥራይ ዘገልግል ኰይኑ፡ ብኣውቶቡስ ብዙሕ ንዘይጐዓዙ ሰባት ምቹዉ እዩ። ካብ መራሒ ኣውቶቡስ ንጽል ትኬት ክትዕድጉ ምስእትደልዩ፡ ኣበየናይ ፌርማታ ክትወርዱ ከምእትደልዩ ኣቐዲምኩም ክትሕብሩ ከድልየኩም እዩ። ብኸም’ዚ እቲ መራሒ ኣውቶቡስ እቲ ንዓኹም ዝኸውን ዓይነት ትኬት መሪጹ ክሸጠልኩም ይኽእል። ትኬት ካብ ማሽን ምስእትዕድጉ እትወርዱሉ ፌርማታ ንምሕባር፡ ካብ ላዕለዋይ ክፋላ ንሸነኽ ጸጋም ኣብ ዝርከብ ከባቢ ጠውቑ።
  • Wochenkarten ከምኡ’ውን Monatskarten (ናይ ሰሙንን ናይ ወርሕን ትኬታት) ትኬታት ካብ ነቝጣታት ኣገልግሎት ናይ HVV ክትዕድጉ ትኽእሉ። ናይ ፓስፖርት ስእሊ ከድልየኩም እዩ።
  • CC-Karten ዝበሃሉ ሕስር ዝበሉ ትኬታት እዮም። እዞም CC-Karten ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 9 ከምኡ ድማ ኣብ ድሕሪ ቀትሪ ካብ ሰዓት 16 ክሳብ ሰዓት 18 ኣየገልግሉን ሓንቲ CC-Karte ንሓደ ዓቢ ሰብን ክሳብ ሰለስተ ህጻናትን (6-14 ዕድመ ዘለዎም) ተገልግል። እዚ CC-Karten ካብ HVV-Servicestellen ክትገዝእዎ ትኽእሉ ኢኹም።
  • Sozialkarten: ብሕጊ መነባብሮ ስደተኛታት መሰረት ሓገዝ ካብ Jobcenter ትወሃቡ እንተ ኮይንኩም፡ እዚ Sozialkarte ክወሃበኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብቲ ሓገዝ ዝህብኹም ቤት ጽሕፈት ኬድኩም Sozialkarte ክወሃበኩም ሕተቱ። እዚ ምስ ሓዝኩም ዋጋ ዝጎደሉ ናይ መጎዓዝያ ትኬት ኣብ HVV-Servicestellen ክትገዝኡ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ Sozialkarte ባዕሉ ግን ናይ HVV ቲኬት ኣይኮነን።

ህጻናት ትሕቲ 6 ዓመት ቲኬት ናይ መጎዓዝያ ምግዛእ ኣየድልዮምን እዩ።

Last Updated: 26.10.2017

Print Friendly, PDF & Email