حِسابِ جاری

داشتنِ حِسابِ نَزد یک بانک در آلمان اِجتناب‌ناپذیر است! یک حِساب عادی را حِساب جاری („Girokonto“) می‌نامند. از این طَریق می‌توان به حِساب شما پول اِنتقال داد – مثلاً از طَرف کارفرمایِ شما – یا برای دوستان و بستگان پول فِرستاد. عَلاوه بر این می‌توانید از دَستگاه‌هایِ خودپرداز (Geldautomaten)، پولِ نقد از حسابِ خود برداشت کنید. برای این مَنظور بانکِ شما یک کارتِ بانکیِ اِلکترونیک („EC-Karte“) برای شما صادر می‌کند. هَمچنین شما می‌توانید با اِستفاده از کارتِ بانکیِ اِلکترونیک (EC-Karte) پَرداخت‌هایِ خود را در فُروشگاه‌ها و رِستوران‌ها اَنجام دهید. حِسابِ بانکیِ پایه (Basiskonto)، ساده‌ترین نوعِ حسابِ جاری است. این حِساب تمامِ ویژگی‌هایِ مَعمول حسابِ جاری (Girokontos) را به شما اِرائه می‌دهد و به طور خاص برای پَناهندگان در نَظر گِرفته شده است. اِطلاعات لازم در خصوصِ حسابِ بانکیِ پایه را می‌توانید به 7 زبان در اینجا بیابید: http://www.hamburg.de/kundenschutz/7794042/recht-auf-ein-konto/

یک حسابِ جاری (Girokonto) و یا حسابِ پایه (Basiskonto) را می‌توانید به عنوان مِثال در نَزد بانک‌های Hamburger Sparkasse (Haspa)، Hamburger Volksbank یا Commerzbank اِفتتاح کنید. هَمچنین می‌توانید شرایطِ سایرِ بانک‌ها را در اینجا بیابید: www.financescout24.de/geldanlage-banking/girokonto.aspx

برای کودکان، دانش‌آموزان، دانشجویان و کارآموزان مَعمولاً یک حِساب رایگان وجود دارد. در غِیر این صورت باید اَغلَب، عوارض مدیریت حِساب پَرداخت شَوند.

اِفتتاحِ حِساب

بَرای اِفتتاح یک حِسابِ جاری (Girokonto)، اِبتدا به صورتِ تِلفُنی و یا با مُراجعه به یکی از شُعَبِ بانک وَقت مراجعه بگیرید. بِپرسید که برای اِفتتاحِ حِساب باید چه مَدارکی را هَمراه داشته باشید. مَعمولاً برای مُراجعه باید مَدرک شِناسایی اِرائه دَهید – به عنوان مِثال: کارتِ شِناسایی یا گذرنامه.

مَدارک صادر شده توسط اِداره خارجیان (Ausländerbehörde) که حاوی نام‌ِ، مَحَلِ تولّد، نام‌ِ حین تولد و نیز تابعیت شما باشند، نیز قابل اِرائه هستند. این مَدارک باید دارای سَربَرگ و مُهر اِداره خارجیان و نیز اِمضاءِ شَخصِ صادر کُننده باشند. چِنانچه نِمی‌توانید به زَبان آلمانی و یا اِنگلیسی صُحبت کنید، از هَمراهی یک مترجم اِستفاده کنید.

بَرداشتِ پولِ نَقد

هِنگامی که حسابِ جاری (Girokonto) اِفتتاح کَردید و بانک برای شما کارتِ بانکیِ الکترونیک (EC-Karte) دارای رَمز (PIN) اِرسال کَرد، می‌توانید از دَستگاه‌هایِ خودپرداز پول بَرداشت کنید. دَستگاه‌هایِ خودپردازِ نزدیکِ مَحَلِ سُکونت خود را می‌توانید در اینجا بیابید:
www.dasoertliche.de/geldautomaten/

هَمواره سَعی کُنید تا پولِ نَقد را فَقَط از دَستگاه‌هایِ خودپردازِ بانکِ خودتان بَرداشت کُنید! زیرا در غِیر این صورت مُمکن است هَزینه‌هایِ زیادی برای شما داشته باشد. عَلاوه بر این در بِسیاری از دَستگاه‌هایِ خودپرداز اِمکان تَغییر زَبان وجود دارد.

کارتِ خود را از محل مختص ورود کارت وارد سازید، رَمز (PIN) خود را وارد کرده و مَبلغ پول را ِانتخاب کنید. از دیده شدن رَمز (PIN) خود توسط دیگران جلوگیری کُنید! به طور مَعمول اِبتدا کارت و سپس پول توسط دَستگاه به شما داده می‌شود.

چِنانچه خَطایی رُخ داد، آرامش خود را حِفظ کُنید. فارغ از این که چه اتّفاقی می‌اُفتد – اگر دستگاه خودپرداز پولی به شما پَرداخت نمی‌کند و یا فَراموش می‌کنید که پولِ خود را از دَستگاه خودپرداز بردارید – بدونِ تأخیر به بانکِ خود اِطّلاع دَهید. در اَغلبِ مَوارد، خَطا در بانک مُشخّص شده و پول خود را دریافت خواهید کرد.

آخرین بروزرسانی: 26.02.2020

Print Friendly, PDF & Email